Zorgplicht Wet Bodembescherming

De zorgplicht houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem (grond en grondwater) moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt alleen voor gevallen van bodemverontreiniging die op of na 1 januari 1987 zijn ontstaan. Als zich op of na 1 januari 1987 een aantasting of verontreiniging van de bodem heeft voorgedaan, dienen de directe gevolgen daarvan te worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt.

Wat moet u weten

De zorgplicht is opgenomen in artikel 13 van de Wet bodembescherming(Wbb). De Wbb kunt u raadplegen op Overheid.nl.

Uit welke onderdelen bestaat de zorgplicht

De zorgplicht bestaat uit 2 onderdelen:

  • Voorkomen. Iedereen die handelingen verricht op of in de bodem en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd moet zorgvuldig zijn. Het is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht om die verontreiniging te voorkomen. De bedoeling is dat daarmee gevallen van bodemverontreiniging worden voorkomen.
  • Herstelplicht. Als een verontreiniging zich ondanks alle voorzorgmaatregelen toch voordoet, geldt het onderdeel herstelplicht van de zorgplicht. Alle maatregelen en verplichtingen die bij een bodemverontreiniging redelijkerwijs kunnen worden gevergd moeten dan uitgevoerd worden. Dit houdt in dat als zich een bodemverontreiniging voordoet de directe gevolgen daarvan zoveel mogelijk moeten worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt door bijvoorbeeld bodemsanering (sanering van grond en/of grondwater).

Voor wie geldt de zorgplicht

De zorgplicht geldt voor iedereen die op of in de bodem handelingen verricht (als bedoeld in de artikelen 6 t/m 11 Wbb) en die weet of had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast. De zorgplicht is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van een persoon.

Welke handelingen vallen onder de zorgplicht

Onder de zorgplicht vallen onder andere handelingen:

  • Waardoor stoffen op of in de bodem kunnen komen
  • Waarbij de bodemstructuur of de bodemkwaliteit wordt beïnvloed
  • Die bij het uitvoeren van bodemwerkzaamheden worden verricht
  • Zoals het transporteren van bijvoorbeeld chemische stoffen
  • Die leiden tot erosie, verdichting of verzilting van de bodem
  • Die het bovenstaande als gevolg hebben

Kaart van bodem en ondergrondgegevens gemeente Enschede

Bekijk de kaartlagen op Enschede.nl/ondergrond. De gegevens op de kaart Bodem en Ondergrond Gemeente Enschede zijn met de grootste zorg samengesteld door de gemeente Enschede. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Enschede is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze webviewer beschikbare informatie. U helpt de gemeente Enschede door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden bij het bodemloket van de gemeente Enschede (bodeminfo@enschede.nl).

Contact

Voor vragen over bodemonderzoek kunt u een e-mail sturen aan bodeminfo@enschede.nl. U kunt uw vragen ook telefonisch stellen via 053 - 481 76 00.