Plannen & projecten zuid

Jaarplan 2019 Zuid

Bewoners, organisaties en gemeente hebben met elkaar afgesproken waar ze in stadsdeel Zuid in 2019 allemaal mee aan de slag gaan. Een overzicht van de acties is te vinden in het jaarplan 2019 stadsdeel Zuid. Hierin zijn de doelen en projecten opgenomen waar alle partners samen het komend jaar aan gaan werken zodat het wonen en leven in Zuid voor haar bewoners nog een stukje mooier wordt. 

Stadsdeelagenda Zuid

In deze stadsdeelagenda vindt u de ambities en doelen op hoofdlijnen. Deze zijn samen met bewoners en partners bepaald voor de periode 2016 - 2018. 

Sociale Agenda’s voor de woongebieden

Voor de wijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek is de Sociale Agenda opgesteld en in uitvoering gebracht. Een extra opgave is het betrekken van senioren, de verschillende allochtone burgers, en jeugd en jongeren bij het proces om tot afgewogen sociale agenda’s te komen.

Burgerparticipatie

In aansluiting met het stedelijk thema Burgerparticipatie Jij maakt de Buurt wordt sinds 2012 actief ingezet op verschillende vormen van burgerparticipatie in stadsdeel Zuid. Ook het betrekken en activeren van senioren, mensen van diverse allochtone afkomsten, jeugd en jongeren wordt een belangrijke ambitie binnen de projecten van stadsdeel Zuid.