Uitgeschreven tekst Infographic Stadsdeelagenda Zuid

Openbare orde en Veiligheid

 • Verkeersknelpunten in de Zuidwijken;
 • Terugdringen van  ondermijnende;
 • Aan de slag met tegenstellingen in de wijken.
 • Vergroten van wederzijds respect en begrip
 • Aanpak hennepteelt
 • Vergroten veiligheid fietstunnels

Wonen en leven

 • Evaluatie kamergewijze verhuur en woonoverlast .
 • Samen bepalen waar wijkwelzijnswerk ingezet wordt.
 • Gebiedsontwikkeling De Posten
 • Start bouwfase winkelcentrum Stroinkslanden
 • Circulair bouwen Assinklanden

Jeugd

 • Vergroten taalontwikkeling
 • Bewegend leren
 • (Inzet) digitale wereld (o.a. als vindplek)

Duurzaamheid

 • Aanpak illegaal bijplaatsen afval
 • Vergroenen van buurten

Werk en meedoen

 • Doen:Beurs vernieuwde stijl
 • Aansluiten bij stedelijke aanpak armoede en schulden
 • Samen met partners interventies doen om bewoners zonder startkwalificatie toe te leiden naar werk en/of opleidingstraject

Voorzieningen

 • Start BSO+ als alternatief voor de zorgboerderij
 • Wijkwijzer
 • Werken aan realisatie stadsboerderij De Wesseler
 • Doorontwikkeling Stroinkshuis
 • Doorontwikkeling Wijkcentrum De Helmer