Privacyverklaring

De gemeente Enschede verwerkt persoonsgegevens om de wettelijke taken uit te voeren. De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente heeft ook de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan. Ook moeten we uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik.

In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en soms uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. De gemeente neemt ook de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen zoals:

  • Technische beveiligingsmaatregelen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen
  • Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot persoonsgegevens. Gemeentelijke medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren (veranderen), te laten verwijderen of af te schermen wanneer u dat wenst
  • Recht om vergeten te worden: Als u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

De Functionaris Gegevensbescherming

Voor uw vragen en/of verzoeken kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via:

De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet samen met ons kunt uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente geeft uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, behalve als de gemeente op grond van de wet dit mag doen.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

Verandering privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.enschede.nl gepubliceerd zijn.