Demonstratie organiseren

Iedereen heeft het recht om te demonstreren voor of tegen elk onderwerp. Een demonstratie op een openbare plek (bijvoorbeeld op een plein of voor het stadhuis) moet u minimaal 2 dagen (48 uur) van te voren melden bij de gemeente.

Daarbij geldt wel dat het moet gaan om 2 werkdagen voor de demonstratie. Dus als de demonstratie is op maandag om bijvoorbeeld 10.00 uur, dan moet u dit uiterlijk de donderdag ervoor om 10.00 uur melden. Is de demonstratie op zaterdag of zondag, dan moet u dit uiterlijk de donderdag ervoor om 0.00 uur melden. Deze meldingsplicht geldt ook voor samenkomsten tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plekken.

Dat moet omdat de gemeente moet weten of er maatregelen nodig zijn. Zoals: 

 • Voor de bescherming van de gezondheid   
 • In het belang van het verkeer 
 • Het voorkomen van wanorde 

Wat moet u weten

Regels die gelden bij demonstraties: 

 • De politie treedt direct op als er sprake is van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen  
 • De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten of kruisingen en van in- en uitgangen van gebouwen. Ook treedt de politie op als door de aard, omvang en tijdsduur van de demonstratie op onaanvaardbare wijze schade wordt toegebracht aan derden 
 • Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid moeten direct worden nageleefd 
 • Het is niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens of bij aanvang of beëindiging van de demonstratie 
 • Spandoeken mogen niet zijn voorzien van dikke stokken 
 • De organisatie zorgt ervoor dat de deelnemers aan de demonstratie geen alcohol drinken 
 • Wapens (waaronder ook stokken en degelijke) zijn verboden 
 • De locatie van de demonstratie zal na afloop door de organisatie schoon worden gemaakt 

Extra regels:

De burgemeester kan extra beperkingen of voorschriften opleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan  om:

 • Het tijdstip
 • Locatie of route van de demonstratie
 • Het gebruik van geluidsapparatuur 

De burgemeester mag een demonstratie niet ‘zomaar’ verbieden of beperkingen opleggen. De maatregelen van de gemeente mogen nooit te maken hebben met het onderwerp of de inhoud van de demonstratie.