Enschede 700 jaar

In 2025 kan de vlag uit! In dat jaar vieren we dat Enschede 700 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Iedereen is welkom om deze mijlpaal op zijn of haar manier te vieren. Van kleine buurtinitiatieven tot grote publieksevenementen. Het jubileumjaar moet iets nalaten aan de stad en haar inwoners. Maar we willen vooral dat het een feest van de stad, voor de stad wordt.

Ik heb een initiatief, idee of vraag

Momenteel leggen we de laatste hand aan de website www.enschede700.nl. Hier is straks alles te vinden wat je moet weten over ons feestjaar. Zo is er informatie te vinden over hoe je geld aanvraagt om jouw idee uit te voeren en waaraan je dan moet voldoen. Maar ook over wanneer de aanvraagperiodes zijn en hoe het zit met vergunningen. Daarnaast kun je je aanmelden als vrijwilliger voor de festiviteiten in dat jaar. En uiteraard kun je er ook terecht met je vragen en/of opmerkingen over Enschede 700.

Laat je emailadres achter, dan krijg je een seintje als www.enschede700.nl live is.  

Enschede 700 jaar, laat je emailadres achter

Voorwaarden en spelregels Enschede700

Er zijn enkele voorwaarden en spelregels waaraan een aanvraag moet voldoen.

Wie kan een aanvraag indienen

Iedereen kan een aanvraag indienen voor een project, inclusief organisaties/samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen, op voorwaarde dat ze zich in een financieel gezonde situatie bevinden. Voor individuele aanvragers geldt een maximale bijdrage van € 2.500. Terwijl organisaties/samenwerkingsverbanden maximaal € 150.000 kunnen aanvragen.

Doelen van de viering

De viering heeft verschillende doelen die zowel zichtbare als onzichtbare aspecten omvatten:

Trots

 • Versterken van de trots op de stad en het stimuleren van vernieuwing

Betrokkenheid

 • Versterken van de saamhorigheid (het noaberschap) onder de inwoners 
 • Vieren van de diversiteit van de Enschedeërs en bevorderen van nieuwe ontmoetingen
 • Streven naar diversiteit in het aanbod, waarbij er voor iedereen iets te beleven is

Podium

 • Podium bieden aan eigen talent/bevorderen van creativiteit door ruimte te bieden aan ideeën en initiatieven die de stad verrijken
 • Vergroten van de aantrekkingskracht van de stad
 • Versterken van de identiteit van Enschede

Nalatenschap

 • Organiseren van een blijvende erfenis voor de stad. Deze erfenis hoeft niet per se fysiek van aard hoeft te zijn, maar kan ook betrekking hebben op beleving, verbinding en samenhang

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor steun vanuit Stichting Enschede700, moeten de aanvragen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De activiteit is gericht op de viering van Enschede700 en komt ten goede aan de stad Enschede en/of haar inwoners.
 • De activiteit draagt bij aan 1 of meer van de gestelde doelen van de viering.
 • De activiteit sluit aan bij de programmering en tijdslijn van het feestjaar Enschede700. Als het om een aanvulling gaat op een bestaand project, moet Enschede700 duidelijk afwijken van de gebruikelijke opzet van het project.
 • De activiteit is in de 1e plaats gericht op alle Enschedeërs en in de 2e plaats op de regio en daarbuiten. Bij grootschalige projecten waar grote bezoekersaantallen worden verwacht, moet de activiteit (eu)regionale uitstraling hebben.
 • De activiteit heeft geen winstoogmerk om in aanmerking te komen voor een bijdrage.
 • De activiteit is gratis bij te wonen. Als dit niet mogelijk is, moet er een minimaregeling zijn.
 • De activiteit bevordert inclusiviteit. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een succesvol feestjaar.
 • De activiteit houdt rekening met duurzaamheid (ook dierenwelzijn telt mee) en streeft naar zo weinig mogelijk afval en overlast voor de omgeving.
 • De activiteit heeft geen religieus of politiek doel. Partijpolitieke bijeenkomsten en geloofsdiensten komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
 • Activiteiten en doelstellingen die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde, zijn niet toegestaan.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden op een aantal punten beoordeeld:

Algemeen

 • Link met de viering Enschede700 jaar
 • Inhoudelijke kwaliteit, vakmanschap, creativiteit en innovatie

Impact in buurt, wijk, stad of regio

 • Bereiken van verschillende doelgroepen
 • Betrokkenheid van belangrijke samenwerkingspartners, zoals bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
 • Bijdrage aan de lokale economie door extra uitgaven in de stad of regio, bijvoorbeeld door gebruik te maken van lokale ondernemers

Toegankelijkheid

 • Toegankelijkheid zowel qua locatie, faciliteiten, communicatie als financieel
 • Mate waarin de activiteit laat zien dat Enschede een inclusieve stad is

Duurzaamheid

 • Wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en gezondheid moet gevolgd worden

Ondernemerschap

 • Ondernemerschap en de inspanningen van de aanvrager om het project zelfstandig te realiseren, inclusief samenwerking met partners en cofinanciering

De totale afweging

In de totale afweging streeft Stichting Enschede700 naar een programma dat:

 • Divers is als het gaat om publieksbereik en doelgroepen
 • Verschillende onderdelen bevat, waaronder historie, sport, cultuur, culinair en educatie
 • Goed verdeeld is over de stad en in tijd (april tot en met september)
 • Een duidelijke link heeft met de viering Enschede700

Hoogte van de bijdrage

Er zijn 3 niveaus van financiering mogelijk, met elk een eigen maximale hoogte en voorwaarden. Stichting Enschede700 heeft de vrijheid om hierop een uitzondering te maken als het voorstel daarom vraagt.

Kleine lokale (buurt)initiatieven

 • Gericht op het versterken van sociale samenhang en verbinding in de wijk
 • Buurtgenoten beoordelen de aanvragen en bepalen de toekenning
 • Bedragen tot € 2.500

Gezamenlijke vieringen/kruisbestuiving

 • Voorwaarden: 25% cofinanciering geen regulier programma, gezamenlijke aanvraag door minimaal 2 partijen
 • Stimulering van samenwerking tussen partijen die normaal gesproken niet samenwerken, om sociale samenhang en interessante kruisbestuivingen te bevorderen
 • Bedragen tot € 50.000

Grote publieksevenementen

 • Creatieve, verrassende en innovatieve plannen met een duidelijke aanvulling op het reguliere programma
 • Moet bijdragen aan bovenregionale zichtbaarheid
 • Minimaal 50% cofinanciering
 • Bedragen tot € 150.000