Geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren (bijvoorbeeld buren), terrassen van horeca, brommers of scooters meldt u bij de politie. Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven (geluid/trillingen van installaties, laden en lossen, bouwlawaai of verkeerslawaai door wegen of spoorwegen), meldt u bij de gemeente.

Geluidsoverlast bij evenementen

Heeft u geluidsoverlast van een evenement, dan meldt u dit bij de politie. Vindt het evenement plaats bij een bedrijf, dan meldt u de overlast bij de gemeente.

Geluidsbelastingskaart

Omgevingslawaai kan erg hinderlijk zijn. En soms is het zelfs schadelijk voor de gezondheid. Om hinder en schade door geluid zoveel mogelijk te voorkomen, moeten gemeenten een geluidsbelastingkaart opstellen. Gemeenten zijn verplicht om dit 1 keer per 5 jaar te doen.

Op de geluidsbelastingkaart staat aan welk omgevingslawaai mensen worden blootgesteld in Enschede. Dit is onderzocht voor lawaai door wegverkeer, treinverkeer en bedrijven in of nabij de gemeente. Op de kaart is ook te zien hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten er zijn. En waar die zich bevinden. De geluidsbelastingkaart is de basis voor het Actieplan Omgevingslawaai.

Bekijk de geluidsbelastingkaartexterne-link-icoon. Bij Gebied selectie vult u Gemeente Enschede in. Kies het scenario Weg, Rail of Industrie van het gewenste jaartal. Klik op geluidshinder en vink de hokjes aan waarover u informatie wilt zien. Lden is de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. Lnight over de nacht. Als u hierop klikt, verschijnt de legenda.

Nieuw rekenmodel

Om de geluidssituatie inzichtelijk te maken, gebruiken we rekenmodellen. Vanaf 2021 is een nieuw Europees rekenmodel (Cnossos) verplicht. Daardoor zijn de resultaten niet zomaar te vergelijken met vorige geluidsbelastingkaarten. We willen die verschillen beter inzichtelijk maken. Daarom zijn de gegevens van 2021 ook beschikbaar in de rekenmethode die we in Nederland gebruiken (RMG).