Grondwater oppompen

Niet iedereen mag zomaar grondwater uit de bodem halen. Wie grondwater oppompt, moet een melding doen en in sommige gevallen een vergunning aanvragen.

Grondwateronttrekking

Het oppompen van grondwater noemen we grondwateronttrekking. Grondwateronttrekking vindt onder andere plaats bij:

 • Bouwwerkzaamheden (bronbemaling)
 • Aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling)
 • Bodemsanering
 • Beregening
 • Productieprocessen in industrieën
 • Drinkwaterwinning voor vee
 • Open warmte- en koudeopslagsystemen in de bodem

Door het onttrekken van grondwater daalt de grondwaterstand in de omgeving. Dit kan leiden tot:

 • Verdroging van de natuur
 • Verzakking van de bodem
 • Schade voor de landbouw
 • Verplaatsing van grondwaterverontreiniging

Voor grondwateronttrekking moet u daarom altijd een vergunning aanvragen of een melding doen.

Vergunning aanvragen bij de provincie Overijssel

U moet een waterwetvergunning aanvragenexterne-link-icoon bij de provincie Overijssel voor:

 • Industrieel gebruik groter dan 150.000 m2 per jaar
 • Openbare drinkwatervoorziening
 • Open warmte- en koudeopslagsystemen (bodemenergiesystemen waarbij grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd)

Melding doen bij Waterschap Vechtstromen

Alle andere grondwateronttrekkingen meldt u bij Waterschap Vechtstromenexterne-link-icoon. Het waterschap laat u daarna weten of een melding voldoende is. Of dat u een vergunning moet aanvragen. U kunt uw activiteiten pas starten nadat u toestemming heeft gekregen van het waterschap.