Grondwater oppompen

Niet iedereen mag zomaar grondwater uit de bodem halen. Wie grondwater oppompt, moet een melding doen en in sommige gevallen een vergunning aanvragen.

Grondwateronttrekking

Het oppompen van grondwater noemen we grondwateronttrekking. Grondwateronttrekking vindt onder andere plaats bij:

  • Bouwwerkzaamheden (bronbemaling)
  • Aanleg van riolering, kabels en leidingen (sleufbemaling)
  • Bodemsanering
  • Beregening
  • Productieprocessen in industrieën
  • Drinkwaterwinning voor vee
  • Open warmte- en koudeopslagsystemen in de bodem

Door het onttrekken van grondwater daalt de grondwaterstand in de omgeving. Dit kan leiden tot verdroging van de natuur, verzakking van de bodem, schade voor de landbouw en verplaatsing van grondwaterverontreiniging. Voor grondwateronttrekking geldt daarom een vergunning- of een meldingsplicht.

Vergunning aanvragen bij de provincie Overijssel

U moet een waterwetvergunning aanvragen bij de provincie Overijssel voor:

  • Industrieel gebruik groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
  • Openbare drinkwatervoorziening
  • Open warmte- en koudeopslagsystemen. Dit zijn bodemenergiesystemen waarbij grondwater wordt onttrokken en geïnfiltreerd

Melding doen bij Waterschap Vechtstromen

Alle andere grondwateronttrekkingen meldt u bij Waterschap Vechtstromen. Het waterschap laat u daarna weten of een melding voldoende is, of dat u een vergunning moet aanvragen. U kunt uw activiteiten pas starten nadat u toestemming hebt gekregen van het waterschap.