Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Dat noemen we leerplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen.

U bent als ouder verplicht om uw kind in te schrijven op een school. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Dus als uw kind op 12 september 5 jaar wordt, dan gaat de leerplicht in vanaf de eerste schooldag in oktober. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

Uw kind moet onderwijs blijven volgen tot het 18 jaar is. Dat noemen we kwalificatieplicht. De plicht vervalt als uw kind een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger behaalt. Uw kind heeft dan een startkwalificatie: een diploma waarmee het verder kan leren of gaan werken.

Vrijstelling en verlof

In bijzondere gevallen kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht of kwalificatieplicht voor uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind niet naar school kan door een lichamelijke of psychische oorzaak. U kunt als ouder of verzorger vrijstelling aanvragen via het formulier leerplichtexterne-link-icoon. Om het formulier in te vullen heeft u DigiD nodig: DigiD aanvragenexterne-link-icoon.

Wilt u verlof vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis, dan kunt u dit als ouder rechtstreeks vragen aan de schoolleiding.

Schoolverzuim en spijbelen

Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden voor, dan bent u als ouder strafbaar. Vanaf 12 jaar kan ook uw kind aangesproken worden.

Scholen melden verzuim bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing. Doel is dat de leerling weer regelmatig naar school gaat. Het overtreden van de leerplichtwet kan leiden tot een:

  • Schriftelijke waarschuwing
  • Verwijzing naar bureau HALT
  • Stopzetting van de kinderbijslag
  • Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming
  • Proces-verbaal

Begeleiding schoolverlaters

Het Doorstroompunt richt zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Het Doorstroompunt begeleidt voortijdige schoolverlaters uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Een school meldt aan het Doorstroompunt wanneer een jongere de school verlaat zonder diploma. Het Doorstroompunt helpt de schoolverlater dan met het vinden van een opleiding of werk.

Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met het Doorstroompunt via  doorstroompunt@enschede.nl

Zie ook: Doorstroompunt voor jongeren.

Meer informatie

Lees meer over leerplicht en kwalificatieplichtexterne-link-icoon op Rijksoverheid.nl.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar via: