Lijst met maatschappelijke activiteiten

Deze lijst hoort bij de subsidieverordening Sport gemeente Enschede. Het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten is verplicht voor sportverenigingen die subsidie ontvangen. In deze lijst staan de activiteiten beschreven waaruit een sportvereniging kan kiezen.

Subsidie jeugdsport

 • Activiteiten (buiten de normale trainingen en wedstrijden om) met als doel om fair play, respect, acceptatie en omgang in en om het veld te bevorderen bij de jeugdleden 
 • Activiteiten gericht op de betrokkenheid en het gedrag van ouders
 • Activiteiten met als doel om de jeugdleden inzicht te geven in de gevolgen van (on)gezonde voeding, alcoholgebruik en roken 

Subsidie volwassenensport

Categorie vorming

 • Sportactiviteiten op school, zoals sportkennismakingslessen of clinics (onder schooltijd én na schooltijd)
 • Activiteiten gericht op zelfredzaamheid van jeugd, zoals weerbaarheidstrainingen of een zakgeldproject
 • Activiteiten gericht op schoolprestaties, zoals huiswerkbegeleiding en maatschappelijke stages
 • Activiteiten en/of scholing gericht op het tijdig signaleren en onderkennen van problemen bij kinderen
 • Activiteiten gericht op de opvang van risicojongeren op het gebied van (school)uitval en zorg

Categorie sociale binding

 • Jongeren stimuleren, opleiden en begeleiden zodat zij structureel vrijwilligerswerk gaan doen (bijvoorbeeld jongerencommissie, trainer/scheidsrechter e.d.). Het gaat hier niet om het opleiden van volwassen leden voor het organiseren van jeugdactiviteiten
 • Het organiseren van een breedtesportevenement in Enschede, speciaal voor niet-leden uit Enschede (eigen leden mogen eventueel ook deelnemen)
 • Het aanbieden/mogelijk maken van sportactiviteiten speciaal voor mensen met een beperking: lichamelijk, verstandelijk of met gedragsproblematiek zoals ADHD of autisme
 • Activiteiten voor inpassing van dak- en thuislozen binnen de verenigingsstructuur. Bijvoorbeeld door ze op regelmatige basis met de aanwezige vrijwilligers te laten samenwerken of dagbesteding te organiseren
 • Activiteiten die de integratie van anderstalige nieuwkomers (inburgeraars en asielzoekers) ondersteunen

Categorie gezonde leefstijl

 • Activiteiten om bewustwording over (on)gezonde voeding, alcoholgebruik en roken te bevorderen bij volwassenen
 • Activiteiten om bewustwording over drugsgebruik en seksuele voorlichting te bevorderen
 • Activiteiten om het beweeggedrag van ouderen (ouder dan 65 jaar) te bevorderen 
 • Activiteiten voor jongeren die te weinig bewegen en overgewicht hebben, zoals BeFit, Lekker Fit!, Bewegen op recept of vergelijkbare varianten
 • Activiteiten om het beweeggedrag van inactieve volwassenen (24-65 jaar) die zeer laag scoren op de beweegnorm te bevorderen 
 • Het aanbieden van activiteiten speciaal voor chronisch zieken

Categorie economie

 • Het organiseren van een officieel door een sportbond uitgeschreven WK, EK of NK in Enschede. Het gaat hier niet om (inter)nationale wedstrijden of toernooien
 • Het aanbieden van begeleide werkplek(ken) aan langdurig werklozen
 • Het aanbieden van sportactiviteiten aan langdurig werklozen als onderdeel van het arbeidsreïntegratietraject. Om het dagritme te bevorderen dat hoort bij een baan en om het zelfvertrouwen te vergroten

Categorie leefbaarheid

 • Het aanbieden van activiteiten waaraan buurtbewoners mee kunnen doen. Het gaat dan niet om sportactiviteiten
 • Activiteiten ontwikkelen die nuttig zijn voor de stad/wijk, zoals het helpen bij een opschoondag, sneeuw schuiven of boodschappen doen voor ouderen/mindervaliden
 • Als vereniging meehelpen bij of organiseren van terugkerende evenementen in de stad/wijk; zoals de intocht van Sinterklaas, nationale straatspeeldag of NLdoet