Meerjarige subsidie culturele platformorganisaties

De meerjarige subsidie culturele platformorganisaties is bedoeld voor organisaties die binnen Enschede ondersteuning bieden aan het Enschedese culturele middenveld. De subsidie is voor 4 jaar.

Wat moet u weten

 • U kunt de subsidie van 15 juli tot en met 15 augustus 2024 aanvragen 
 • De subsidie is maximaal € 17.500 per aanvrager per jaar (€ 70.000 voor 4 jaar)  
 • We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’ 
 • Als u subsidie ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan tussentijdse evaluaties, waaronder monitorgesprekken 
 • Na de subsidieperiode legt u verantwoording af 
 • Deze subsidie is niet voor de grote culturele instellingen (of culturele instellingen die aan hen gelieerd zijn), die al elk jaar subsidie ontvangen omdat zij op de gemeentebegroting staan
 • Deze subsidie is niet voor culturele instellingen die de meerjarige subsidie cultuur groot of cultuur klein ontvangen  

Aanvragen subsidie

U moet bij uw aanvraag het volgende meesturen: 

 • Meerjarig activiteitenplan  
 • Meerjarige begroting  

In de Subsidieverordening cultuur Enschede 2025 staat waar deze documenten aan moeten voldoen.

Op welke manier kennen we subsidie toe

 We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’. Dit betekent dat:  

 • Een externe onafhankelijke adviescommissie gelijktijdig alle aanvragen beoordeelt. De adviescommissie gebruikt daarvoor beoordelingscriteria.  
 • De aanvragen een volgorde krijgen door het aantal punten dat gegeven is op de beoordelingscriteria. 
 • De adviescommissie advies geeft aan het college over de volgorde van de toekenning van de beschikbare subsidie. 
 • Het college bepaalt aan wie en hoeveel subsidie er wordt gegeven. Het college gebruikt daarvoor het advies van de adviescommissie.

Beoordeling 

De externe onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en bepaalt de volgorde van de aanvragen op basis van de volgende punten:  

 • Zakelijke kwaliteit
 • Representativiteit 
 • Netwerkondersteuning 
 • Deskundigheidbevordering 

Op elk criterium zijn maximaal 10 punten te verdienen. In het beoordelingsformulier staat uitgebreid omschreven hoe er wordt beoordeeld. Het beoordelingsformulier staat bij meer informatie.

Voorwaarden

 • U bent gevestigd in de gemeente Enschede 
 • Uw activiteiten worden voor het grootste deel uitgevoerd in de gemeente Enschede, in de periode 2025 tot en met 2028, verspreid over elk jaar  
 • De ondersteunende activiteiten betreffen kennisdeling, inspiratiesessies, netwerkbijeenkomsten, informatievoorziening.

U verklaart dat u de volgende drie codes onderschrijft, toepast en naleeft: 

 • Governance Code Cultuur   
 • Fair Practice Code (Fair Pay)  
 • Code Culturele Diversiteit

Uw culturele platformorganisatie moet ondersteuning bieden aan organisaties binnen het Enschedese culturele middenveld die werkzaam zijn binnen 1 van de disciplines (of een mix daarvan):  

 • Muziek  
 • Beeldende kunst 
 • Experimentele media 
 • Film  
 • Theater 
 • Literatuur 

Meer informatie