Meerjarige subsidie cultuur groot

Deze subsidie voor 4 jaar is bedoeld voor culturele instellingen in de gemeente Enschede. De culturele instelling heeft de groeipotentie en ambitie om zich (inter)nationaal te profileren.

Wat moet u weten

 • Van 1 april tot en met 1 mei 2024 kunt u de subsidie aanvragen.
 • Minimaal 5 culturele instellingen krijgen met deze subsidie de kans om zich verder te ontwikkelen en in hun organisatie te investeren. Ze kunnen hiermee hun ambitieuze programma’s uitvoeren en andere geldstromen aanboren. 
 • De subsidie is maximaal € 100.000 per instelling per jaar (€ 400.000 voor 4 jaar). 
 • We kennen de subsidie toe door een zogenaamde “tender”-procedure.
 • Als u subsidie ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan tussentijdse evaluatie, waaronder monitorgesprekken.
 • Na afloop van de subsidieperiode legt u verantwoording af. 
 • Deze subsidie is niet voor de grote culturele instellingen (of culturele instellingen die aan hen gelieerd zijn) die al structureel subsidie ontvangen omdat zij op de gemeentebegroting staan. 
 • De activiteiten mogen ook geen direct commercieel winstoogmerk hebben.

Aanvragen subsidie

U moet bij uw aanvraag het volgende meesturen:

 • Meerjarig activiteitenplan 
 • Meerjarige begroting  
 • Monitoringsplan

In de Subsidieverordening cultuur Enschede 2025 staat waar deze documenten aan moeten voldoen.

Op welke manier wordt subsidie toegekend

We kennen de subsidie toe door een zogenaamde “tender”-procedure. Dit betekent dat: 

 • Een externe onafhankelijke adviescommissie gelijktijdig alle aanvragen beoordeelt. De adviescommissie gebruikt daarvoor beoordelingscriteria. 
 • De aanvragen krijgen een volgorde door het aantal punten die gekregen zijn op de beoordelingscriteria.
 • De adviescommissie geeft advies aan het college over de volgorde van de toekenning van de beschikbare subsidie.
 • Het college bepaalt aan wie en hoeveel subsidie er wordt gegeven. Het college gebruikt daarvoor het advies van de adviescommissie.

Beoordelingscriteria

 De externe onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en bepaalt de volgorde van de aanvragen op basis van de volgende criteria: 

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Zij beoordelen de zeggingskracht, oorspronkelijkheid, visie en vakmanschap.
 • Zakelijke kwaliteit. Er wordt gekeken naar de bedrijfsvoering en het ondernemerschap. 
 • Publiekswerking. De bediening van en binding met het bestaande publiek en de visie op en investeringen in een duurzame opbouw van publiek.  
 • Lokaal belang. De adviescommissie gaat na hoe de organisatie met haar activiteiten bijdraagt aan een evenwichtige culturele infrastructuur in de gemeente Enschede.  

Op elk criterium zijn maximaal 10 punten te verdienen. Het beoordelingsformulier staat bij meer informatie.

Voorwaarden

 • Uw instelling is gevestigd in de gemeente Enschede en bestaat minimaal 3 jaar. 
 • Uw activiteiten worden voor het grootste deel uitgevoerd in de gemeente Enschede in de periode 2025 tot en met 2028, verspreid over elk jaar.   
 • Uw activiteiten moeten een belangrijke aanvulling zijn op het gebied van culturele productie, aanbod, presentatie en vooral talentontwikkeling.
 • U onderbouwt de haalbaarheid van uw inhoudelijke plannen en uw begroting.  
 • Uw beleid bevordert de samenwerking en samenhang binnen de culturele sector en in het bijzonder binnen hun discipline(s).
 • U verklaart dat u de volgende drie codes onderschrijft, toepast en naleeft:  Code Culturele Diversiteit, Fair Practice Code (Fair Pay) en Governance Code Cultuur. 

Uw culturele instelling moet zich bezig houden met 1 van de volgende disciplines (of een mengeling daarvan):

 • Muziek 
 • Hedendaagse beeldende kunst
 • Experimentele media
 • Film 
 • Theater
 • Literatuur

Uit uw aanvraag blijkt:

 • Uw zakelijke kwaliteit
 • Uw publiekswerking
 • Uw lokale belang door uw bijdrage aan een evenwichtig cultureel aanbod in Enschede
 • Uw ambities en hoe deze worden gemonitord

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar cultuurevenementencitymarketing@enschede.nl. U kunt via dit mailadres ook het beoordelingsformulier opvragen.