Meerjarige subsidie cultuur klein

De meerjarige subsidie cultuur klein is bedoeld voor culturele organisaties en (individuele) makers in de gemeente Enschede. De culturele maker heeft als doel om zichtbaarder te worden in de stad of regio. De subsidie is voor 4 jaar.

Wat moet u weten

 • U kunt de subsidie van 15 juli tot en met 15 augustus 2024 aanvragen 
 • De subsidie is maximaal € 25.000 per aanvrager per jaar (€ 100.000 voor 4 jaar)  
 • De activiteiten mogen niet als doel hebben om winst te maken 
 • We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’ 
 • Als u subsidie ontvangt, bent u verplicht mee te werken aan tussentijdse evaluaties, waaronder monitorgesprekken 
 • Na de subsidieperiode legt u verantwoording af 
 • Deze subsidie is niet voor de grote culturele instellingen (of culturele instellingen die aan hen gelieerd zijn), die al elk jaar subsidie ontvangen omdat zij op de gemeentebegroting staan  
 • Deze subsidie is niet voor culturele instellingen die de meerjarige subsidie cultuur groot ontvangen 

Aanvragen subsidie

U moet bij uw aanvraag het volgende meesturen: 

 • Meerjarig activiteitenplan  
 • Meerjarige begroting   
 • Monitoringsplan

In de Subsidieverordening cultuur Enschede 2025 staat waar deze documenten aan moeten voldoen.

Op welke manier kennen we subsidie toe 

We kennen de subsidie toe door een zogenoemde ‘tenderprocedure’. Dit betekent dat:  

 • Een externe onafhankelijke adviescommissie gelijktijdig alle aanvragen beoordeelt. De adviescommissie gebruikt daarvoor beoordelingscriteria.  
 • De aanvragen een volgorde krijgen door het aantal punten dat gegeven is op de beoordelingscriteria. 
 • De adviescommissie advies geeft aan het college over de volgorde van de toekenning van de beschikbare subsidie. 
 • Het college bepaalt aan wie en hoeveel subsidie er wordt gegeven. Het college gebruikt daarvoor het advies van de adviescommissie.

Beoordeling 

De externe onafhankelijke adviescommissie beoordeelt en bepaalt de volgorde van de aanvragen op basis van de volgende punten:  

 • Artistiek-inhoudelijke kwaliteit
 • Zakelijke kwaliteit
 • Publiekswerking
 • Lokaal belang  

Op elk criterium zijn maximaal 10 punten te verdienen. In het beoordelingsformulier staat uitgebreid omschreven hoe er wordt beoordeeld.

Voorwaarden

 • U bent gevestigd in de gemeente Enschede 
 • Uw activiteiten worden voor het grootste deel uitgevoerd in de gemeente Enschede, in de periode 2025 tot en met 2028, verspreid over elk jaar  
 • U onderbouwt de haalbaarheid van uw inhoudelijke plannen en uw begroting  

U verklaart dat u de volgende drie codes onderschrijft, toepast en naleeft: 

 • Code Culturele Diversiteit
 • Fair Practice Code (Fair Pay)  
 • Governance Code Cultuur

Uw culturele organisatie moet zich bezighouden met 1 van de volgende disciplines (of een mix daarvan):  

 • Muziek  
 • Beeldende kunst 
 • Experimentele media 
 • Film  
 • Theater 
 • Literatuur

Uit uw aanvraag blijkt: 

 • Uw zakelijke kwaliteit 
 • Uw publiekswerking 
 • Uw waarde voor Enschede  
 • Uw ambities en hoe deze worden gemonitord 

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar cultuurevenementencitymarketing@enschede.nl.