Nadeelcompensatie en vergoeding voor planschade

Een plan van de gemeente kan soms negatieve gevolgen voor u hebben. Zoals verlies van uitzicht, geluidsoverlast, waardedaling van uw woning of minder inkomsten. Soms kunt u daar een financiële vergoeding voor krijgen. Dit heet nadeelcompensatie of een vergoeding voor planschade.

Wat moet u weten

Nadeelcompensatie en planschade hebben allebei te maken met planologische wijzigingen. Bijvoorbeeld: door een nieuw plan wordt een nieuwe weg aangelegd of woonwijk gebouwd. Hierdoor heeft u een minder mooi uitzicht of minder privacy. Uw eigen woning of bedrijfsgebouw zijn dan door de wijziging minder waard geworden. Of u loopt omzet of inkomsten mis.

Er is een belangrijk verschil tussen nadeelcompensatie en planschade:

 • Er is sprake van nadeelcompensatie als uw schade wordt veroorzaakt door een omgevingsplan of de Omgevingswet
 • Er is sprake van planschade als uw schade wordt veroorzaakt door een bestemmingsplan

Verzoek financiële vergoeding indienen

Vraag een vergoeding aan via een formulier. Let op, kies het juiste formulier.

U kunt een vergoeding ook via de post aanvragen. Vul het aanvraagformulier in of schrijf een motivatiebrief. Stuur het formulier of de motivatiebrief naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede.

Voorwaarden

 • U moet kunnen bewijzen dat u schade lijdt of heeft geleden. Die schade is het gevolg van een planologische wijziging.
 • U heeft niet op een andere manier een vergoeding voor de schade gekregen.
 • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat de wijziging is komen vast te staan.

Hoe werkt het

 • Als u een verzoek heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 4 weken nadat u een ontvangstbevestiging heeft gehad, moet u de kosten voor de behandeling van uw verzoek betalen. 
 • Nadat wij de kosten hebben ontvangen, beoordelen we of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan sturen we het formulier door naar de schadebeoordelingscommissie. In deze commissie zitten onafhankelijke, externe deskundigen.
 • De commissie beoordeelt uw verzoek. De commissie vraagt u om een mondelinge toelichting en gaat ter plaatse kijken. Daarna brengt de commissie een voorlopig advies uit. Daarop kunnen u en de gemeente (en eventueel andere belanghebbenden) reageren. Die reacties worden verwerkt in het definitieve advies, dat naar u wordt gestuurd.
 • De gemeente neemt op basis van het definitieve advies een besluit. Dit besluit stuurt de gemeente naar u op. Als de uitslag is dat u inderdaad schade heeft geleden, dan krijgt u een vergoeding. De kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag krijgt u dan terug. Als de uitslag is dat u geen recht heeft op een vergoeding, dan krijgt u dat bedrag niet terug.
 • In het besluit staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen het besluit.

Kosten

 • Aanvragen nadeelcompensatie: € 500
 • Aanvragen vergoeding planschade: € 300