Subsidie beeldbepalende evenementen

Wat moet u weten

 • Een aanvraag voor subsidie moet u uiterlijk 1 mei 2024 indienen.
 • Deze evenementen moeten het imago van Enschede als stad versterken . En ze bieden een podium aan lokaal talent. 
 • Deze subsidie heeft als doel evenementen van eigen bodem te stimuleren zich professioneel door te ontwikkelen.
 • U kunt een aanvraag indienen tot een maximum subsidiebedrag van €664.000 per evenement voor een periode van vier jaar.   
 • We kennen de subsidie toe door een zogenaamde "tender"-procedure.
 • Uw aanvraag wordt gerangschikt aan de hand van beoordelingscriteria.
 • Een externe onafhankelijke adviescommissie beoordeeld uw aanvraag. 
 • Na afloop moet u zich verantwoorden. 
 • Deze subsidieverlening is niet voor activiteiten met een direct commercieel winstoogmerk.  
 • Als u subsidie ontvangt bent u verplicht mee te werken aan tussentijdse evaluatie, waaronder monitorgesprekken. 

Op welke manier wordt subsidie toegekend

We kennen de subsidie toe door een zogenaamde “tender”-procedure. Dit betekent dat: 

 • Een externe onafhankelijke adviescommissie gelijktijdig alle aanvragen beoordeelt. De adviescommissie gebruikt daarvoor beoordelingscriteria. 
 • De aanvragen krijgen een volgorde door het aantal punten die gekregen zijn op de beoordelingscriteria.
 • De adviescommissie geeft advies aan het college over de volgorde van de toekenning van de beschikbare subsidie.
 • Het college bepaalt aan wie en hoeveel subsidie er wordt gegeven. Het college gebruikt daarvoor het advies van de adviescommissie.

Beoordelingscriteria   

De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

 1. Aansluiten bij de Enschedese citymarketingvisie
 2. Maatschappelijke impact van het evenement 
 3. Podium voor (lokaal) talent
 4. De ontwikkelingen op het gebied van inclusiviteit, toegankelijkheid, welzijn en duurzaamheid 
 5. Bedrijfsvoering 
 6. Samenwerking met lokale organisaties en partners 
 7. Evenement is al vaker dan 3 keer georganiseerd 
 8. Economische impact van het evenement 
 9. Ontwikkeling van (inter)nationale bekendheid 

Op elk criterium zijn maximaal 20 punten te verdienen. Het beoordelingsformulier vindt u onder meer informatie. 

Voorwaarden

 • Uw instelling is aantoonbaar gevestigd in de gemeente Enschede
 • Uw evenement is al vaker dan 3 keer georganiseerd  
 • U heeft als doelstelling uw evenement te blijven ontwikkelen op het gebied van maatschappelijke impact, inclusie, duurzaamheid en toegankelijkheid

Meesturen 

U moet bij uw aanvraag het volgende meesturen:

 • Meerjarig evenementenplan  
 • Meerjarige begroting  
 • Monitoringsplan waarin wordt uitgelegd hoe effect- en impactmeting wordt nagestreefd op basis van Return On Investment (ROI-methode)

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar CultuurEvenementenCitymarketing@enschede.nl.