Uw privacyrechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt.

Het gaat om deze rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie (verbetering)
 • Recht op gegevens verwijderen
 • Recht op beperking van de verwerking 
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op menselijke blik bij besluiten

Hierdoor kunt u controleren op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. En of uw persoonsgegevens wel juist en volledig zijn.

Soms kan alleen via de wettelijk vertegenwoordiger gebruik worden gemaakt van de privacyrechten, namelijk bij:

 • Jongeren onder de 16 jaar
 • Personen die onder curatele staan

Recht om uw gegevens te bekijken

Dit heet recht op inzage. U kunt bij de gemeente opvragen welke persoonsgegevens wij over u hebben. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen en niet die van een ander. Hierbij zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen.

Binnen 1 maand ontvangt u een besluit over uw verzoek. Dit kan zijn:

 • Een overzicht met daarop wie deze gegevens hebben ontvangen, waarvoor de gegevens worden gebruikt en de herkomst van de gegevens.
 • Kopieën van documenten of een dossier. Persoonsgegevens die over anderen gaan worden hierin weggelakt.
 • Inzage door u uit te nodigen en de stukken te laten zien.

U kunt controleren of de gegevens kloppen en of wij ze op de juiste manier gebruiken.

Soms mag u gegevens niet bekijken

Alleen in bijzondere gevallen mag u uw gegevens niet bekijken:

 • Als dat nodig is voor de openbare veiligheid
 • Om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen
 • Om de rechten van anderen te beschermen

Wij kunnen een verzoek ook voor een deel weigeren. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de gegevens van iemand anders te beschermen, zoals een ex-partner. Als u deze gegevens toch wilt zien, dan vragen we eerst toestemming aan de andere persoon.

Bezwaar maken

Als u vindt dat wij zonder goede reden weigeren, dan kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing.

Uw overige rechten

U kunt de gemeente bijvoorbeeld vragen uw gegevens te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Dat kan:

 • Als uw gegevens niet kloppen
 • Als uw gegevens niet compleet zijn
 • Als u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor de gemeente ze heeft verzameld
 • Als de gemeente uw gegevens in strijd met de wet gebruikt
 • In bijzondere omstandigheden, deze moet u zelf duidelijk beschrijven bij uw aanvraag

Uitzonderingen

Het recht op verbetering, verwijdering of beperking van verwerking geldt niet:

 • Voor de basisregistratie personen (BRP)
 • Als de gemeente wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een uitkering of voor een subsidie

Aanvraag doen

Als u een verzoek wilt doen in verband met uw privacyrechten, neem dan contact op met de gemeente. Dit kan online of per telefoon, maar ook bij de balie op ons Stadskantoor. Geef bij de aanvraag zo concreet mogelijk aan welke gegevens u:

 • Wilt inzien
 • Laten verwijderen
 • Corrigeren

Geef daarbij ook duidelijk aan om welke tijdsperiode het gaat en om welke afdeling of afdelingen. Als wij het verzoek niet in behandeling kunnen nemen omdat wij aanvullende informatie nodig hebben, dan hoort u dit van ons.

Wij moeten zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet. Wij kunnen daarom via een beveiligde mail aanvullende vragen stellen. Komt u naar het Stadskantoor, neem dan uw identiteitsbewijs mee naar uw afspraak.

Klacht doorgeven

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of onterecht uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissaris. Dit kan per e-mail, online en telefonisch. Zie: Klacht indienen.