Omgevingsvergunning/-melding

Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo van kracht. De omgevingsvergunning vervangt verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu; denk daarbij vooral aan de bouw- en milieuvergunning.

Omgevingsloket.nl
Wie wil bouwen, verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Op de website omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen voor welke activiteit u een vergunning moet hebben.

Vergunningaanvraag
Als u voor uw activiteit(en) een omgevingsvergunning nodig hebt, dan dient u een aanvraag om een omgevingsvergunning in bij omgevingsloket.nl. Dit is een landelijk loket. Via dit loket komt uw aanvraag terecht bij de gemeente Enschede. De gemeente Enschede behandelt uw vergunningaanvraag.
Een vergunningaanvraag moet volledig zijn, anders wordt hij niet in behandeling genomen. Voor de indieningsvereisten geldt de Regeling Omgevingsrecht.

Vooroverleg
Twijfelt u of uw plan op instemming kan rekenen, doe dan een conceptaanvraag omgevingsvergunning via omgevingsloket.nl.

BIBOB
Voor de beoordeling van uw vergunningaanvraag kan een Bibob-procedure worden gestart. Bekijk of u een Bibob-procedure moet doorlopen.

Leges
Voor een aanvraag omgevingsvergunning worden leges in rekening gebracht. Zie hiervoor de legesverordening.

Melding indienen werkzaamheden
Volgens de omgevingsvergunning moet u een aantal werkzaamheden melden aan de gemeente. Deze werkzaamheden hebben betrekking op bouwen, slopen, opheffen overtredingen milieu of brandveiligheid, monumenten, kappen, rooien en aanleggen.
U kunt deze melding online regelen. Ook is het mogelijk om een melding mobiel puin breken door te geven.

Andere meldingen

  • Heeft u een melding over een illegale bouw of illegaal gebruik, geeft u deze dan door  bij 'Illegale bouw of illegaal gebruik', 'Online regelen.'
  • Heeft u een andere klacht of melding over een woon- of leefomgeving, kijkt u dan bij 'Meldingen of klachten over de openbare ruimte', 'Online regelen.'