Bibob-onderzoek

De gemeente onderzoekt bij bepaalde aanvragen voor vergunningen of subsidies, bij inschrijvingen voor opdrachten en bij vastgoedtransacties of de aanvrager en zakelijk betrokkenen integer zijn. Dit heet een Bibob-onderzoek. De gemeente past hiermee de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe.

Wat moet u weten

Voor een Bibob-onderzoek vult u een vragenlijst van de gemeente in. U bent verplicht deze vragen te beantwoorden. De vragen gaan over uw (financiële) achtergrond en personen of organisaties die zakelijk betrokken zijn. Ook krijgt u een lijst met documenten die u moet opsturen. Is de aangeleverde informatie niet compleet of twijfelen we over de informatie, dan kunnen we de procedure direct beëindigen.

Vul het formulier in dat bij uw aanvraag past. Vul ook het formulier 'bijlage bij het Bibob formulier' in.  

Stuur het ingevulde Bibob-formulier en 'bijlage bij het Bibob formulier' per post naar: 

Gemeente Enschede
Postbus 20
7500 AA Enschede

Advies Landelijk Bureau Bibob

Wanneer er na ons Bibob-onderzoek nog twijfels zijn over uw integriteit of die van uw zakelijk betrokkenen, dan kan de gemeente een Bibob-advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Dat betekent dat er een uitgebreider onderzoek komt. Voordat het LBB-onderzoek begint, krijgt u hier altijd bericht over. Na het onderzoek geeft het LLB advies aan de gemeente. Het Bibob-advies is geheim. Wanneer wij het advies gebruiken in ons besluit, dan krijgt u een afschrift van het advies toegestuurd. 

Duur van het onderzoek

Het Bibob-onderzoek doen we in de periode die van toepassing is op uw aanvraag voor een vergunning of inschrijving. Het LBB-onderzoek om de gemeente te adviseren duurt maximaal 12 weken.

Uitkomst

Het Bibob-advies kent 3 uitkomsten:

  • Er bestaat geen gevaar dat de gevraagde vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan de gevraagde vergunning verlenen.
  • Er bestaat een mindere mate van gevaar dat de gevraagde vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan extra voorschriften aan de vergunning verbinden. Deze voorschriften zijn dan gericht op het wegnemen of beperken van het gevaar van misbruik van de vergunning. Denk bijvoorbeeld aan extra controles of het verlenen van een tijdelijke vergunning. De gemeente kan ook besluiten om de gevraagde vergunning helemaal niet te verlenen.
  • Er bestaat een ernstig gevaar dat de gevraagde vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente weigert de gevraagde vergunning te verlenen of trekt de verleende vergunning in.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Hiervoor heeft u na het besluit 6 weken de tijd. Tegen het Bibob-advies kunt u geen bezwaar maken.

Kosten

Geen

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over het Bibob-onderzoek, stuur dan een e-mail naar bibob@enschede.nl.