Gezamenlijke collegevergadering Münster-Enschede: Focus op wijkaanpak en duurzame projecten

23 april 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Dinsdag 23 april kwamen de colleges van de stad Münster en gemeente Enschede opnieuw bijeen voor een gezamenlijke vergadering.

Deze keer gehouden bij sportvereniging Rigtersbleek. Het centrale thema vandaag was de wijkaanpak, waarbij de nadruk lag op het delen van ervaringen en kennis tussen beide steden over woonwijken met specifieke uitdagingen/problemen.

Aanpak aandachtswijken

De vraag vanuit Münster over hoe Enschede omgaat met aandachtswijken leidde tot een waardevolle kennisuitwisseling. Timo Keuken, stadsdeelmanager van Enschede Zuid en West verzorgde een presentatie waarin hij de aanpak vanuit gemeente Enschede toelichtte. Hierbij werden ook belangrijke bijdragen geleverd door een wijkregisseur en jeugdcoördinator van de gemeente Enschede, die samen een breder beeld gaven van de integrale aanpak in de wijken.

Stadsdeelmanager Timo Keuken: “Investeren in de fysieke omgeving in Zuid gaat verder dan het stapelen van stenen. Het is ook een investering in de sociale samenhang, leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Leefbare groene wijken verminderen niet alleen de sociale vraagstukken, maar ook de kosten die ermee gepaard gaan.”

Duurzame projecten

Naast de wijkaanpak stond ook een bespreking op de agenda over het aanscherpen van gezamenlijke thema's die zowel op stedelijk niveau als regionaal aangepakt moeten worden. Hierbij werd extra aandacht besteed aan projecten rond de thema’s klimaat, water en natuurvriendelijk bouwen. Deze focus op duurzaamheid onderstreept dat beide steden graag een groenere toekomst willen en samenwerken om het milieu te verbeteren.

De interessante en waardevolle informatie die vandaag werd uitgewisseld, benadrukt hoe belangrijk onze samenwerking als partnersteden is. Niet alleen op het gebied van wijkaanpak maar ook in bredere zin als het gaat om duurzame ontwikkelingen en projecten in de regio.

Deze activiteiten werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

Gemeinsame Gemeindevorstandssitzung Münster-Enschede: Fokus auf Vorgehen im Stadtteil und nachhaltige Projekte

Heute trafen sich die Gemeindevorstände der Stadt Münster und der Gemeinde Enschede erneut zu einer gemeinsamen Sitzung. Dieses Mal beim Sportverein Rigtersbleek. Das zentrale Thema heute war das Vorgehen im Stadtteil, wobei der Schwerpunkt auf dem Austausch von Erfahrungen mit Wohngebieten mit spezifischen Herausforderungen/Problemen lag.

Vorgehensweise bei Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen
Die Frage aus Münster, wie Enschede mit problembehafteten Stadtteilen umgeht, führte zu einem wertvollen Wissensaustausch. Timo Keuken, Bezirksleiter von Enschede Süd und West, hielt einen Vortrag, in dem er den Ansatz der Gemeinde Enschede erläuterte. Wichtige Beiträge leisteten auch ein Quartiersmanager und ein Jugendkoordinator der Gemeinde Enschede, die gemeinsam ein umfassenderes Bild des integrierten Ansatzes in den Stadtteilen vermittelten.

Bezirksleiter Timo Keuken: „Investitionen in die tastbare Umgebung im Stadtteil Süd gehen über das Stapeln von Ziegelsteinen hinaus. Es ist auch eine Investition in den sozialen Zusammenhalt, die Lebensqualität und die Gesundheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Lebenswerte grüne Stadtteile reduzieren nicht nur soziale Probleme, sondern auch die damit verbundenen Kosten.“

Nachhaltige Projekte

Neben dem Vorgehen in problembehafteten Stadtteilen stand auch die Intensivierung gemeinsamer Themen auf der Tagesordnung, die sowohl auf städtischer als auch regionaler Ebene angegangen werden müssen. Besonderes Augenmerk wurde auf Projekte rund um die Themen Klima, Wasser und naturschonendes Bauen gelegt. Dieser Fokus auf Nachhaltigkeit unterstreicht, dass sich beide Städte für eine grünere Zukunft einsetzen und gemeinsam an der Verbesserung der Umwelt arbeiten.

Die heute ausgetauschten interessanten und wertvollen Informationen unterstreichen die Bedeutung unserer Zusammenarbeit als Partnerstädte. Nicht nur bei der Vorgehensweise in Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen, sondern auch im weiteren Sinne, wenn es um nachhaltige Entwicklungen und Projekte in der Region geht.

Diese Aktivität ist u.a. durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland-Nederland ermöglicht.