Mobiliteitsvisie en doorstroming van Enschede

In 2020 heeft uw gemeenteraad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. In deze visie is een aantal belangrijke keuzes gemaakt die invloed hebben op de mobiliteit en doorstroming in de stad.

Uitgangspunten Mobiliteitsvisie

 • We maken Enschede economisch aantrekkelijker door de bereikbaarheid over de weg en het spoor te versnellen en daarmee de bereikbaarheid van banen te verbeteren.
   
 • De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is van belang. Van buitenaf rijd je over aantrekkelijke routes rechtstreeks naar een parkeergarage, waar het goedkoper parkeren is dan op straat.
   
 • Door autoverkeer te verplaatsen naar de randen van de stad, geven we de binnenstad weer terug aan de voetganger en fietser.
   
 • We gaan voor 15% minder autoritten binnen de singel en 10% minder autoritten binnen Enschede.
   
 • Binnen Enschede wordt gekozen voor de fiets. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad en verbetert de leefbaarheid en externe bereikbaarheid. Zo ontstaat er in de stad meer ruimte voor openbaar groen en klimaatadaptatie.
   
 • Op de singels en de invalswegen zetten we in op het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer. Hierbij houden we oog voor het karakteristieke uiterlijk van de Singels. De doorstroming mag dus niet ten kosten gaan van de leefbaarheid in de stad. Stapsgewijs stimuleren we verkeer om routes op de hoofdwegen buiten het centrum te nemen.
   
 • We zetten in op mobipunten zodat men makkelijker en beter kan overstappen op andere vervoersmiddelen en de stad klaargemaakt wordt voor de toekomst.
   
 • Voor intern verkeer dat toch de auto wil nemen, kiezen we voor routes om de stad heen. Binnen de stad maken we aantrekkelijke fietsroutes mogelijk. We gaan hierbij uit van een redelijke fietsafstand tot 7,5 km voor de gewone fiets en tot 15 km voor e-bikes.
   
 • Verkeersveiligheid is een van onze speerpunten. Veiligheid staat bij elke keuze centraal. Dit kan betekenen dat de doorstroming beperkt wordt als dit de veiligheid ten goede komt. Dit geldt ook voor fietsers.

Gevolgen voor de doorstroming

De uitgangspunten van de mobiliteitsvisie hebben gevolgen voor de doorstroming van de stad. We ontmoedigen automobilisten bijvoorbeeld om voor een route binnen de Singel te kiezen. Doordat we het verkeer om het centrum leiden neemt de druk op de Singels en buiten het centrum toe. Om de doorstroming te verbeteren nemen we een aantal maatregelen.

Het is niet mogelijk om alle problemen in een keer op te lossen. We moeten budgetten verdelen en werkzaamheden plannen om zo de stad ook tijdens werkzaamheden bereikbaar te houden. Als we op een plek aanpassingen doen, dan heeft dit bovendien vaak directe gevolgen voor een andere plek in de stad. Daarom kijken we naar de korte, middellange en lange termijn.

Waar zijn we al mee bezig?

We zien de F35 als een goed alternatief voor een autorit door de binnenstad. Daarom werken we aan het traject binnen Enschede op elkaar aan te sluiten. Zo stimuleren we inwoners om vaker de fiets te pakken.

 • Haaksbergerstraat – Zuiderval ingericht als entree voor de binnenstad

In de Haaksbergerstraat is gekozen voor kruispunten met verkeerslichten. Dit zorgt zowel voor betere doorstroming van verkeer als voor meer verkeersveiligheid. Daarnaast maken we Enschede klaar voor de bouw van honderden toekomstige woningen. We verbeteren hier dus niet enkel doorstroming maar maken ook woningbouw, klimaat adaptieve maatregelen en een groene omgeving mogelijk.

Welke maatregelen nemen we op korte termijn (komend jaar)?

 • Verbeteren doorstroming Noordelijke Singels

We passen het kruispunt Singel-Deurningerstraat aan op basis van een uitvoerige verkeersstudie, waardoor de doorstroming verbetert en waarbij oog wordt gehouden voor het karakter van de Singel.

Op een aantal plekken maken we het voor autoverkeer niet meer mogelijk om de singel over te steken. Dit doen we bijvoorbeeld voor verkeer komend vanuit de Lasonderstraat. Het is hier straks nog enkel mogelijk om in één richting de Singel op te draaien. Op deze manier kan het verkeer op de Singel beter doorstromen. Zo verbetert de algehele doorstroming voor zowel fietsers als automobilisten.

 • We verbeteren fietsroutes in de stad

Een concreet voorbeeld hiervan is de fietssnelweg F35. Maar ook op plekken buiten de F35 maken we het voor fietsers prettiger om door de stad te fietsen. We luisteren bovendien naar suggesties van inwoners. Zoals bij de Hoge Bothofstraat, waar we een stuk vrijliggend fietspad en fietssuggestiestroken hebben aangelegd.

 • Slimme Verkeerslichten Oostweg-Rijksweg 35

De verkeerslichten bij de Oostweg-N35 worden vervangen voor een slimmere installatie. Hierdoor is het mogelijk meer verkeer in een kortere tijd te laten doorstromen. Zo wordt het voor verkeer van Oost naar West aantrekkelijker om een route om de stad heen te kiezen.

 • De oude N18 wordt afgewaardeerd van 80 naar 60 km/uur

Met de nieuwe N18 bestaat er een volwaardig alternatief voor de oude N18. Er is dus een extra mogelijkheid bijgekomen om van en naar Haaksbergen te reizen. Door de oude N18 af te waarderen naar een 60-kilometer weg verbeteren we de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de omgeving.

Welke maatregelen nemen we op middellange termijn (binnen 5 jaar)?

 • Fietsbrug F35 Lambertus Buddestraat en Tubantiasingel

Om de huidige trajecten van de F35 op elkaar aan te sluiten maken we een fietsbrug over de Lambertus Buddestraat en de Tubantiasingel. Fietsverkeer kan dan in een rechte lijn naar en door het centrum. Door het fiets- en autoverkeer op deze plekken van elkaar te scheiden bevorderen we zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid.

 • Betere ontsluiting Oostweg

Samen met een klankbordgroep wordt er onderzocht hoe verkeer beter via de Oostweg kan worden ontsloten. Een van de meest waarschijnlijke oplossingen is een aanpassing aan de rotonde bij de Keppelerdijk. Fietsers hebben hier momenteel voorrang, waardoor autoverkeer stagneert. Een mogelijk oplossing is om hier fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. Zo kan het verkeer beter doorstormen en wordt het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een route om de stad.

 • Extra P+R aan de Noordzijde van de stad

Net als aan de Zuiderval gaat de gemeente een Park & Ride terrein inrichten aan de noordkant van de stad. Op deze manier vangen we auto’s op buiten het centrum en maken we een makkelijke en goedkope overstap op het OV mogelijk.

 • Netwerk van mobipunten

Deelmobiliteit heeft de toekomst. Door middel van deelmobiliteit kan elke Enschedeër zich flexibel en duurzaam verplaatsen door de stad. Er wordt verwacht dat door het gebruik van deelmobiliteit het autogebruik én autobezit afneemt. Om een snelle overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel te faciliteren werkt de gemeente aan een netwerk van mobipunten in de stad.

 • Doorstroming Zuidelijke Singel

Na de Noordelijke Singels, werken we aan betere doorstroming van de Zuidelijke Singels. Op welke manier we de doorstroming gaan verbeteren wordt nog onderzocht. Een uitgebreide verkeersstudie zal inzicht geven in de best te nemen maatregelen. De maatregelen die daadwerkelijk worden uitgevoerd zijn sterk afhankelijk van de keuzes die het stadsbestuur in de toekomst maakt.

 • Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming Mooienhof en omgeving

We streven ernaar om de doorstroming en verkeersveiligheid rondom het Mooienhof te verbeteren. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar om dit te realiseren. De komende jaren onderzoeken we deze mogelijkheden.

Welke maatregelen nemen we op lange termijn (binnen 10 jaar)?

 • Verder verbeteren station en omgeving

Om autoverkeer af te laten nemen is het belangrijk te investeren in goede openbaar vervoersvoorzieningen. We werken dan ook aan het verder verbeteren van het station en omgeving. We willen een extra fietsenstalling aan het station toevoegen en het Stationsplein autovrij maken. Daarnaast werken we aan een betere treinverbinding van en naar het Westen en Duitsland.

 • Aanpassingen Oostweg

De Oostweg wordt verbonden met de Broekheurnerring en ongelijkvloers aangesloten op de Rijksweg 35 die tot aan de grens een tweebaansweg in beide richtingen wordt. Door een ongelijkvloerse verbinding zijn stoplichten in de toekomst overbodig en kan het verkeer nog beter doorstromen.

Wat doen we doorlopend?

 • Afstellen en instellen van verkeerslichten op basis van actuele verkeersdruk

Doorlopend monitoren we het verkeer in de stad. Op basis van de actuele verkeerssituatie stellen we verkeerslichten af zodat de doorstroming verbetert. Door bijvoorbeeld automobilisten op bepaalde plekken enkele seconden extra groen te geven kan het al zijn dat files verdwijnen.

 • Beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur

De gemeente heeft een wettelijke taak als wegbeheerder. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor onderhoud van ongeveer 1700 wegen. Om de kwaliteit van deze wegen op peil te houden is noodzakelijk onderhoud onvermijdelijk. Gemiddeld voert de gemeente zo’n 30 onderhoudsklussen per jaar uit. We stemmen werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af, zodat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Helaas is het niet mogelijk werkzaamheden uit te voeren zonder overlast. Om het aantal werkzaamheden te beperken combineren we onderhoudswerkzaamheden met herinrichtingsprojecten.

 • Kleine verkeersveiligheidsingrepen

We werken continu aan de verkeersveiligheid in de stad. Dit betekent dat we op verschillende plekken (kleine) ingrepen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vaak combineren we deze werkzaamheden met het reguliere onderhoud dat wij als wegbeheerder verplicht zijn te doen. Op deze manier werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en houden we de doorstroming zo goed mogelijk op peil.

Wat kunt u zelf doen?

 • Kies voor korte ritten de fiets

Op de fiets komt u in Enschede al vaak sneller van A naar B. Er is in Enschede plek voor zowel automobilisten als fietsers, alleen niet allemaal op dezelfde plek. Dit betekent dat we op sommige plekken autoverkeer bewust ontmoedigen.

 • Kies met de auto waar mogelijk voor een route om de stad

In de stad kiezen we voor de fiets en op de Singels en uitvalswegen voor de automobilist. Kies dus als automobilist altijd voor een route over de hoofdwegen en waar mogelijk voor een route om de stad heen. De afstand van uw autorit is waarschijnlijk langer, maar de reistijd vaak korter. Zo houden we Enschede aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar.

 • Volg bij werkzaamheden altijd de omleidingsroutes

Enschede is volop in ontwikkeling. Met zo’n 30 onderhoudsklussen op jaarbasis wordt er altijd wel ergens aan de weg gewerkt. De politie en gemeente maken bij wegwerkzaamheden altijd een afweging om verkeer zo goed en veilig mogelijk in goede banen te leiden. Wanneer iedereen de omleidingsroutes volgt, stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder onveilige situaties.

 • Kies waar mogelijk voor het Openbaar Vervoer

Enschede beschikt over een uitgebreid OV-netwerk. Het OV kan een goed alternatief zijn voor de auto. Als gemeente werken we aan het verbeteren van bijvoorbeeld fietsenstallingen en faciliteren we duurzaam deelvervoer. Op deze wijze wordt het steeds makkelijk om een trein- of busrit te combineren met een ander vervoersmiddel.

 • Check uw route

Check voor vertrek altijd uw route. Zo voorkomt u onderweg onnodige extra overlast. Volg bij werkzaamheden altijd de geldende omleidingsroutes.

 • Kies je vervoersmiddel bewust

Kies uw vervoersmiddel bewust. In de stad gaat u op de fiets vaak sneller van A naar B. Is het toch noodzakelijk om voor de auto te kiezen? Kies dan altijd voor een route over de hoofdwegen en Singels. Ook zijn er diverse mogelijkheden voor duurzaam deelvervoer. Denk hierbij aan de OV-fiets, Greenwheels, GoAbout en GoSharing.