Privacyverklaring

De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is, en voor het doel waarvoor u ze geeft.

Dit doen we in overeenstemming met de wetten en regels voor Privacy zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in de Wet Politiegegevens (Wpg). Daarbij gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben we maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. 

Waarom verwerkt de gemeente persoonsgegevens

Dit doen wij om u zo goed mogelijk te helpen en de juiste hulp of dienst te bieden. We verzamelen en registreren de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Wij hebben  persoonsgegevens van u nodig als u zich bij de gemeente meldt voor bijvoorbeeld zorg,  schuldhulpverlening, een bijstandsuitkering, paspoort of een bouwvergunning.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen ook persoonsgegevens van u opslaan en uitwisselen. Dit mag als u bepaalde regels heeft overtreden of dat wij daar een vermoeden van hebben. Zoals bijvoorbeeld het dumpen van afval, fout parkeren, fraude plegen of het negeren van een (tijdelijk) huisverbod. 

Om welke persoonsgegevens gaat het

Dit is afhankelijk van de specifieke taak of dienst. Het kan gaan om:

  • ‘Gewone’ persoonsgegevens: zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres,  telefoonnummer of e-mailadres.
  • Gevoelige persoonsgegevens: zoals het Burgerservicenummer (BSN) of financiële gegevens.
  • Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, etnische afkomst of politieke opvattingen. Deze gegevens verwerken wij alleen wanneer de wet dit van ons eist. 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens

  • Meestal geeft u ons deze persoonsgegevens zelf. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een paspoort of uitkering. Zodat wij u verder kunnen helpen. 
  • Wij kunnen ook gegevens over u krijgen van andere partijen  (bijvoorbeeld van de belastingdienst of een arts). 
  • Wij kunnen ook gegevens uit openbare registers opvragen (zoals de Basisregistratie personen, het kadaster, de Kamer van Koophandel, de WOZ of het RDW). Het is altijd in wet- en regelgeving vastgelegd wanneer we deze registers mogen raadplegen. 

Voorwaarden voor verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen stelt de wet (AVG) verschillende eisen aan het verwerken hiervan. Om als gemeente aan deze eisen te voldoen nemen wij verschillende maatregelen. Wij houden ons altijd aan Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij spannen ons in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang (bijvoorbeeld door hackers), ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

We houden ons, naast de regels uit de AVG, ook aan de regels uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin staat een normenkader waar wij als overheidsinstelling aan moeten voldoen. Om te voldoen aan de eisen uit zowel de AVG als BIO trainen wij onze medewerkers in bewustwordingscampagnes en maken wij beleid en procedures over bijvoorbeeld het verlenen van toegang tot gegevens, het afleggen van geheimhouding en het uitvoeren van risicoanalyses.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente geeft uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Behalve als de gemeente dit op basis van een andere grondslag mag doen. Bijvoorbeeld omdat dit in de wet staat.

Verandering in privacyverklaring

De informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kan, zonder waarschuwing, door de gemeente veranderd worden. Deze wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op enschede.nl gepubliceerd staan.