Privacyverklaring

Gemeente Enschede staat dicht bij de inwoners en ondernemers van de stad en wil u zo goed mogelijk helpen. Om dat op een goede manier te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat we persoonsgegevens goed beschermen en juist gebruiken. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat is vastgelegd in deze privacyverklaring.

Misschien heeft u vragen over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Dat kan via e-mail: fgb@enschede.nl.

Waarom verwerkt de gemeente persoonsgegevens

Dit doen wij om u zo goed mogelijk te helpen en de juiste hulp of dienst te bieden. We verzamelen en registreren de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Wij hebben persoonsgegevens van u nodig als u zich bij de gemeente meldt voor bijvoorbeeld:

 • Zorg
 • Schuldhulpverlening
 • Bijstandsuitkering
 • Paspoort
 • Bouwvergunning

Boa’s en persoonsgegevens

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen ook persoonsgegevens van u opslaan en uitwisselen. Dit doen ze op grond van de Wet politiegegevensexterne-link-icoon. Dit mag als u bepaalde regels heeft overtreden of dat wij daar een vermoeden van hebben. Zoals bijvoorbeeld:

 • Dumpen van afval
 • Fout parkeren
 • Fraude plegen
 • Negeren van (tijdelijk) huisverbod

Hoe we omgaan met de verwerking van politiegegevens, is vastgelegd in Beleid Wet politiegegevensexterne-link-icoon.

Om welke persoonsgegevens gaat het

Dit is afhankelijk van de specifieke taak of dienst. Het kan gaan om:

 • Gewone persoonsgegevens: zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Gevoelige persoonsgegevens: zoals het Burgerservicenummer (BSN) of financiële gegevens.
 • Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, etnische afkomst of politieke opvattingen. Deze gegevens verwerken wij alleen wanneer de wet dit van ons eist.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens

 • Meestal geeft u ons deze persoonsgegevens zelf. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een paspoort of uitkering. Zodat wij u verder kunnen helpen.
 • Wij kunnen ook gegevens over u krijgen van andere partijen. Bijvoorbeeld van de Belastingdienst of een arts.
 • Wij kunnen ook gegevens uit openbare registers opvragen. Zoals de Basisregistratie personen, het kadaster, de Kamer van Koophandel, de WOZ of het RDW. Het is altijd in wet- en regelgeving vastgelegd wanneer we deze registers mogen raadplegen.

Voorwaarden voor verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, stelt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming externe-link-icoon(AVG) verschillende eisen aan het verwerken hiervan. Om als gemeente aan deze eisen te voldoen, nemen wij verschillende maatregelen.

Als gemeente mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de AVG. De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is:

Omdat dit noodzakelijk is om onze taak als gemeente uit te oefenen (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • We hebben toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG)
 • In het algemeen belang of taak in het kader van openbaar gezag (artikel 6, eerste lid, onder e, van de AVG)

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij spannen ons in om dit tegen te gaan:

 • Misbruik
 • Verlies
 • Onbevoegde toegang, bijvoorbeeld door hackers
 • Ongewenste openbaarmaking
 • Ongeoorloofde wijziging

We houden ons, naast de regels uit de AVG, ook aan de regels uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin staat een normenkader waar wij als overheidsinstelling aan moeten voldoen. Om te voldoen aan de eisen uit zowel de AVG als BIO, trainen wij onze medewerkers in bewustwordingscampagnes. Ook maken wij beleid en procedures over bijvoorbeeld:

 • Verlenen van toegang tot gegevens
 • Afleggen van geheimhouding
 • Uitvoeren van risicoanalyses

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente geeft uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Behalve als de gemeente dit op basis van een andere grondslag mag doen. Bijvoorbeeld omdat dit in de wet staat.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwetexterne-link-icoon staat.

Uw privacyrechten

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te verwijderen of de verwerking van uw gegevens in omvang te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Zie: Uw privacyrechten.

Verandering in privacyverklaring

De informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens kan, zonder waarschuwing, door de gemeente veranderd worden. Deze wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op enschede.nl gepubliceerd staan.