Subsidie voor sportverenigingen

Maatschappelijk actieve sportverenigingen kunnen bij de gemeente Enschede een subsidie aanvragen. Voor de uitvoering van het sportbeleid ziet de gemeente hen namelijk als een belangrijke partner. 

Enschedese sportverenigingen kunnen de volgende subsidies aanvragen:

 • Jeugdsportsubsidie
 • Volwassenensportsubsidie
 • Subsidie Gehandicaptensportvereniging

Bekijk het filmpje om te zien hoe de subsidie voor sportverenigingen is opgebouwd.

Aanvragen subsidie voor sportverenigingen

Vraag uw subsidie aan vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

Ga naar het aanvraagformulier.

Download het format voor de ledenlijst. Deze hebt u nodig bij uw aanvraag.

Verantwoording subsidie voor sportverenigingen

Ga voor de verantwoording van de sportsubsidies van het afgelopen jaar naar het formulier verantwoording sportsubsidie.

Let op: U hoeft alleen een verantwoording in te dienen wanneer u meer dan € 10.000 aan subsidie heeft ontvangen. Deze verantwoording moet u uiterlijk 1 april na afloop van het subsidiejaar indienen.

De sportsubsidies zijn alleen bedoeld voor Enschedese sportverenigingen. Dit zijn statutair in Enschede gevestigde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die:

 • als voornaamste activiteit, al dan niet in competitieverband, aan haar leden gelegenheid biedt het hele jaar door sport te beoefenen;
 • aangesloten is bij één of meer erkende overkoepelende sportorganisatie(s) die lid is (zijn) van NOC*NSF;
 • geen mensen bij voorbaat uitsluit van een lidmaatschap;
 • en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • NB. Sportverenigingen die worden gesubsidieerd door de Sportkoepel Universiteit Twente komen niet voor subsidie in aanmerking.

Elke vereniging kan twee subsidies aanvragen:

 • jeugdsportsubsidie (indien de vereniging leden heeft in de leeftijd tot en met 23 jaar);
 • volwassenensportsubsidie of subsidie gehandicaptensportvereniging (beiden voor leden ouder dan 23 jaar) .

Jeugdsportsubsidie

Om in aanmerking te komen voor jeugdsportsubsidie moet de sportverenigingen activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de vorming van de jeugdleden. Het aantal is afhankelijk van het aantal jeugdleden.

Er zijn drie categorieën van activiteiten:

 1. activiteiten gericht op bevordering van sportiviteit, respect, acceptatie en omgang in en om het veld;
 2. activiteiten gericht op de participatie en gedrag van ouders;
 3. activiteiten gericht op bevordering van bewustwording over gezonde voeding, alcoholgebruik, roken etc.

Aantal uit te voeren activiteiten

 • met minder dan 100 jeugdleden: een activiteit binnen categorie 1
 • met 100 – 250 jeugdleden: zowel een activiteit binnen categorie 1 als binnen categorie 2
 • met meer dan 250 jeugdleden: activiteiten binnen alle drie de categorieën uitvoeren. En bij de activiteiten in categorie 3 wordt dat in samenwerking met een maatschappelijke partner gedaan.

Volwassensportsubsidie

Om in aanmerking te komen voor volwassenensportsubsidie moet de sportverenigingen maatschappelijke activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de vijf thema’s van het sportbeleid. De sportvereniging organiseert deze activiteiten actief, samen met een andere sportvereniging of maatschappelijke (non-profit) organisatie. Een activiteit die zonder partner wordt uitgevoerd, komt niet in aanmerking voor subsidie.

Aantal uit te voeren activiteiten

 • tot 100 volwassen leden: twee activiteiten
 • tot 200 volwassen leden: drie activiteiten
 • tot 300 volwassen leden: vier activiteiten
 • meer dan 300 volwassen leden: vijf activiteiten

De activiteiten moeten zijn vermeld op de Maatschappelijk vitale activiteitenlijst van de gemeente. 

Subsidie gehandicaptensport

De aard van de sportbeoefening binnen een gehandicaptensportvereniging wordt gedefinieerd als een bijzondere maatschappelijke activiteit, er zijn dan ook geen aanvullende voorwaarden.

Verantwoording

De verenigingen die als gezamenlijke subsidie meer dan € 10.000,- ontvangen moeten na het subsidiejaar verantwoording afleggen over wat zij heeft gedaan en wat is wel/niet gelukt. Het korten van subsidie gebeurt bij niet-uitgevoerde activiteiten, niet voor het behaalde resultaat.

Hier kunt u de Subsidieverordening sport nalezen. 

Om u op weg te helpen of voor andere ondersteuning kunt u contact opnemen met de sportregisseur. De contactgegevens van de sportregisseurs kunt u vinden op www.sportaal.nl onder het kopje 'verenigingsondersteuning'.

Heeft u specifiek vragen over de subsidie die u ontvangt dan kunt u een email sturen naar sportsubsidie@enschede.nl