Wijkverkeersplan Noordwest-Enschede

In Noordwest-Enschede is het druk met verkeer, met name in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Dit komt door verkeer van mensen die naar of van het werk rijden. Ook is veel verkeer onderweg naar of van het Roessingh, de universiteit en het stedelijk lyceum. Vooral in de spits is het erg druk. Dit leidt tot vertraging. Hierdoor nemen automobilisten vaak een route door woonwijken. Dit kan tot overlast en onveilige situaties leiden.

De gemeente merkt dat de aanleg van drempels of nieuwe wegen niet voldoende is om de problemen op te lossen. Daarom heeft de gemeente samen met inwoners een wijkverkeersplan opgesteld. Dit is op 3 april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat staat in het wijkverkeersplan

 • Opnieuw inrichten Roessinghsbleekweg-Mozartlaan-Beethovenlaan, met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid.
 • Gescheiden fietspad op de Mozartlaan. Zodat fietsers en automobilisten minder hinder van elkaar ondervinden en de veiligheid en doorstroming verbeteren.
 • Renovatie van het fietspad Slagmanpad, waardoor de kwaliteit verbetert en het prettiger is voor fietsers.
 • Inrichting Kottendijk als fietsstraat, waardoor een meer aantrekkelijke fietsroute ontstaat.
 • Herinrichten van de Lyceumlaan, in elk geval vanaf Minister De Visserstraat richting de Deurningerstraat.
 • Viermarkenweg inrichten als fietsstraat, inclusief Doctor Zamenhoflaan (tussen Viermarkenweg en Mozartlaan). Zodat een aantrekkelijkere fietsroute van Enschede-Noord naar de UT ontstaat.
 • Fietsverbinding maken tussen de Mozartlaan en het Slagmanpad (door Park de Kotten). Zodat hier een aantrekkelijke en veilige fietsroute ontstaat.

Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd:

 • Ingang fietsparkeren van het Kottenpark verplaatst naar de Pierenkampweg. Zodat de verkeerssituatie bij de Lyceumlaan-Deurningerstraat veiliger is.
 • Deurningerstraat tussen de Pierenkampweg en Lyceumlaan ingericht als 30 kilometer-zone. Om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Eenrichtingsverkeer ingesteld in een deel van de Lyceumlaan.

Zie het volledige Wijkverkeersplan Noordwest Enschede.

Planning en vervolg

Met de vaststelling van het wijkverkeersplan heeft de gemeenteraad de kaders vastgelegd voor de verdere uitwerking. Op hoofdlijnen is een aantal keuzes gemaakt. Op concrete onderdelen moet er nog veel worden uitgewerkt. Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, zullen we hierin ook keuzes moeten maken. Op dit moment zijn we bezig om het vervolgproces in de steigers te zetten. We zijn de 2e helft van 2023 gestart met de concrete uitwerking van de eerste 2 deelprojecten (Slagmanpad en Kottendijk). We versturen eind 2023 wijkbreed een nieuwsbrief waarin we informatie delen over het project. En over de manier waarop wij u op de hoogte gaan houden.

Naast de uitvoering van het wijkverkeersplan monitoren we de verkeersstromen de komende jaren in de wijk. Zowel voor de fiets als voor de auto. Dit doen we met het doel om te gaan meten of de getroffen maatregelen effect hebben. De eerste meting was in november 2023. Zodra de resultaten bekend zijn, delen we die.

Evaluatie

Hoewel een groot aantal wijkbewoners intensief betrokken was bij de totstandkoming van het wijkverkeersplan, is er ook weerstand ontstaan. Zo zijn er ruim 750 handtekeningen overhandigd aan de raad voorafgaand aan de vaststelling van het plan. Mede op basis daarvan voeren we een evaluatie uit van het participatietraject dat we hebben doorlopen. Hiervoor zijn 15 betrokkenen geïnterviewd. De resultaten hiervan verwerken we in een advies. Met als doel om de lessen die we hieruit leren mee te nemen in de volgende fase. Deze evaluatie is op 14 november 2023 besproken in de stadsdeelcommissie Noord.

Evaluatie wijkverkeersplan Noordwest-Enschede

Wat er eerder gebeurde

 • Februari-maart 2022: Wij ontvingen 250 reacties van inwoners via een digitale kaart over verbeterpunten in Noordwest-Enschede. Ook spraken wij scholen, sportverenigingen en werkgevers. Van alle input is een samenvatting gemaakt die gedeeld is met de omgeving.
 • Mei 2022: Wij lieten onderzoek uitvoeren om de omvang van het doorgaand verkeer duidelijk in beeld te brengen. Hieruit bleek dat er zoveel doorgaand verkeer is, dat het niet mogelijk is om de verkeersstroom te verplaatsen naar de singels. Ook bedachten wij oplossingsrichtingen voor de verbeterpunten die in februari-maart werden aangedragen. Die staan samen met de verbeterpunten op de Overzichtskaart Mobiliteitsaanpak Noordwest-Enschede.
 • Juni 2022: Wij hebben opnieuw gesproken met de stakeholders en bewoners aan de hand van de scenario’s en de verwachte effecten daarvan.
 • September 2022: Er zijn aanvullende gesprekken geweest met belangrijke partijen en de stadsdeelcommissie Noord is bijgepraat over de stand van zaken.
 • Februari 2023: Behandeling van het plan in de stadsdeelcommissie Noord.
 • April 2023: Vaststelling van het plan door de gemeenteraad.