Alcoholvergunning aanvragen

Horecabedrijven en slijterijen moeten een alcoholvergunning hebben. Dit geldt ook voor verenigingen, stichtingen en andere instanties die alcohol schenken. Voorbeelden hiervan zijn buurthuizen, sportkantines, zorginstellingen, musea, bedrijfskantines en rouwcentra of crematoria. Voor horecabedrijven die alleen alcoholvrije dranken schenken, is er een aparte vergunning.

Aanvragen

Kies waarvoor u een vergunning wilt aanvragen. Bij uw aanvraag moet u ook al uw leidinggevenden aanmelden. Bij veranderingen meldt u nieuwe leidinggevenden zo snel mogelijk aan.

Voorwaarden

 • De ondernemer en leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij zijn: minimaal 21 jaar (bij alcoholvrije horeca minimaal 18 jaar); van onbesproken levensgedrag; in het bezit van een verklaring sociale hygiëne (bij alcoholvrije horeca is dit geen vereiste).
 • Tijdens openingstijden moet tenminste 1 leidinggevende aanwezig zijn.

 • Als er door personeelswisselingen sprake is van nieuwe leidinggevenden, moeten deze binnen 1 maand worden aangemeld via een meldingsformulier met bijlagen. Na een ontvangstbevestiging van de gemeente mag de nieuwe leidinggevende meteen actief zijn in uw horecazaak. De ontvangstbevestiging bewaart u bij uw alcoholvergunning.

 • Een horecapand moet een horecabestemming hebben of de gemeente moet toestemming geven dat het pand als zodanig gebruikt wordt. Het pand moet voldoen aan het Bouwbesluit. Het pand heeft tenminste 1 horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35m2. Een slijterij heeft tenminste 1 slijtlokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 15 m2. Het pand heeft voldoende ventilatiecapaciteit in de publieksruimte.

 • De vergunning is persoons- en pandgebonden en niet overdraagbaar. Bij bouwtechnische wijziging van het horecapand of verandering van ondernemingsvorm moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Meesturen

Horeca/slijterijen/alcoholvrije horeca:

 • De volgende informatie van alle leidinggevenden: kopie van legitimatiebewijs (geen rijbewijs); ondertekende arbeidsovereenkomst; geldige verklaring sociale hygiëne.
 • Een situatietekening van uw gehele horeca-inrichting, waarop in ieder geval de toiletten, alle horecalokaliteiten én terrassen voorzien van naam en oppervlakte vermeld staan (geldt niet voor slijterijen).
 • De (notariële) oprichtingsakte van de commanditaire/besloten vennootschap of vennootschap onder firma.
 • De ondertekende huurovereenkomst van het pand.
 • De ondertekende koopovereenkomst inzake de overgenomen exploitatie.
 • De ondertekende hypotheekakte en/of koopovereenkomst inzake de aanschaf van het pand.
 • Een volledig ingevulde en ondertekende uitgebreide BIBOB-vragenlijst.
 • Uw ondernemingsplan.
 • Een financieel overzicht van de totale (begrote) investeringen.
 • Een ondertekende leen-/kredietovereenkomst.
 • De financiële bewijsstukken van uw geldverstrekker(s) omtrent de herkomst van het door hen geïnvesteerde vermogen (bijvoorbeeld bankafschriften, arbeidsovereenkomsten en loonstroken).
 • De balansen, jaarrekeningen en winst-/verliesrekening van de afgelopen 3 jaar van de door u overgenomen onderneming.
 • Uw jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar.
 • Uw zakelijke- en privébelastingaangifte en/of -aanslagen over de afgelopen 3 jaar.
 • Een verklaring van de Belastingdienst omtrent de nakoming van uw fiscale verplichtingen, zakelijk en privé.
 • Een uittreksel uit het handelsregister van Kamer van Koophandel. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Verenigingen/stichtingen moeten een door het bestuur ondertekend bestuursreglement meesturen.

Vul de gegevens in en stuur de formulieren en bijlagen op. Dit kan op 2 manieren.

 • E-mail uw aanvraag naar postbus20@enschede.nl
 • Stuur de aanvraag per post naar Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede

Een aanvraag die niet compleet is, wordt niet behandeld.

Kosten

Horecabedrijven met een oppervlakte:

 • Tot en met 50 m2: € 688,30
 • 51 m2 tot en met 100 m2: € 743,65
 • 101 m2 tot en met 250 m2: € 924,70
 • 251 m2 tot en met 500 m2: € 1.192,35
 • meer dan 501m2: € 1.334,20
 • Slijterijen: € 301,20
 • Verenigingen en stichtingen: € 154,95
 • Alcoholvrije horeca: € 549,40
 • Aanmelding nieuwe leidinggevenden:€ 183,10
 • Iedere andere vergunning, ontheffing of wijziging, voor zover niet anders is bepaald: € 154,95

Als een aanvraag voor een vergunning wordt ingetrokken, geweigerd of buiten behandeling wordt gelaten, brengen we 50 procent van de kosten in rekening.