Bijzondere lokale omstandigheden (Wkb)

Bij bouwprojecten kunnen er bijzondere lokale omstandigheden zijn. Dit zijn lokale situaties waardoor het eindresultaat van een bouwactiviteit misschien niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet. Bij bouwactiviteiten die onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vallen, moet een kwaliteitsborger rekening houden met deze bijzondere lokale omstandigheden.

De kwaliteitsborger:

 • Neemt bijzondere lokale omstandigheden mee in de risicobeoordeling van de bouwactiviteit
 • Geeft in het borgingsplan aan welke maatregelen naar aanleiding van de bijzondere lokale omstandigheden worden genomen
 • Geeft bij de gereedmelding aan wat het resultaat was van de maatregelen die zijn genomen om de lokale risico’s te voorkomen of te beperken

De initiatiefnemer:

 • Dient voor de bouw de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger in via het omgevingsloket, als onderdeel van de melding activiteit bouwen
 • Dient na de bouw de gereedmelding in, waarin onder andere het dossier van de kwaliteitsborger is opgenomen

Hieronder staan de bijzondere lokale omstandigheden in de gemeente Enschede. De kwaliteitsborger heeft een onderzoeksplicht en kan deze lijst, die niet uitputtend is, en de bijbehorende lijst van websites als basis gebruiken.

Lijst bijzondere lokale omstandigheden Enschede (versie 20-12-2023)

 • Resten van funderingen of andere materialen in de bodem, die mogelijk van invloed zijn op de funderingswijze
 • Specifieke funderingsconstructies van belendingen, die van invloed zijn op de fundering van een te bouwen bouwwerk
 • Type fundatie stadsbeek
 • Beschermende gebieden drinkwaterwinning (bijvoorbeeld Euregio en FC Twente), die mogelijk van invloed zijn op de funderingswijze
 • De windbelasting en sneeuwophoping op een bouwwerk als gevolg van bouwwerken in de omgeving
 • Boringsvrije zone, aandachtsgebied met betrekking op heien, sonderen en aardwarmtesystemen
 • Ontplofbare oorlogsresten, aandachtsgebied met betrekking op heien, sonderen en aardwarmtesystemen
 • Bouwkundige of installatietechnische voorzieningen als gevolg van bouwen bij milieubelastende gebouwen/objecten
 • Bouwen dichtbij een monument
 • Ondergrondse parkeergarages: belastbaarheid Van Heekplein en Willem Wilminkplein
 • Helikopterplatform op het Medisch Spectrum Twente (MST)
 • Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheidskaart
 • Aanschrijving buurpanden
 • Themacontroles (bijvoorbeeld breedplaatvloeren, uitkragen galerijen/balkons of door het Rijk aangedragen thema’s)
 • Ruimtelijke plannen
 • Register Externe veiligheid
 • Geluidsregels over wegen, spoor, industrie enzovoorts

Lijst van te raadplegen websites

Meer informatie

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)