Enschede breidt aanpak woonoverlast uit om eerder te kunnen optreden en erger te voorkomen

29 april 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Op voorstel van de gemeenteraad breidt de gemeente Enschede de personele capaciteit uit om woonoverlast in de diverse wijken en buurten eerder aan te kunnen pakken. In de gemeentebegroting 2024-2027 reserveerde het gemeentebestuur al 500.000 euro extra voor de aanpak van woonoverlast.

Dit geld wordt dit jaar en de komende twee jaren geïnvesteerd om met meer professionele capaciteit aan de slag te gaan met de urgente problematiek die schuil gaat achter woonoverlast.

Vanuit de maatschappelijke partnerorganisaties in Enschede komen er signalen dat de structurele woonoverlast toeneemt. Hierdoor ontstaat steeds meer en vaker maatschappelijke onrust. Dit zet de leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken onder druk. Door eerder te acteren op deze signalen beperkt dit de kans op escalaties en maatschappelijke onrust.

Meldpunt Woonoverlast

Met het extra budget van de raad is het mogelijk om het bestaande gemeentelijke Meldpunt Woonoverlast uit te breiden. Door extra professionals aan te stellen, kan er beter regie gevoerd worden op het aanpakken van de overlast de komende jaren in de diverse stadsdelen. Zo wordt er een nieuwe functionaris aangesteld bij het meldpunt die alle meldingen coördineert en afstemt met betrokken instanties en partners in de stad. Daarnaast wordt het aantal zogenoemde procesmanagers per stadsdeel uitgebreid om de urgente problemen achter de overlast in de wijken aan te kunnen pakken. Daarbij werken de procesmanagers nauw samen met de diverse partners in de wijken om de ernstige overlast situaties weg te nemen.

Personen met onbegrepen gedrag

De nieuwe functionaris bij het Meldpunt Woonoverlast gaat bijvoorbeeld ook contact onderhouden met onder andere het meldpunt Zorgwekkend Gedrag van de GGD. Zo nodig worden meldingen van woonoverlast, waarbij duidelijk sprake is van onbegrepen gedrag, doorgezet naar het meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Zij hebben immers de expertise om in dat soort situaties gerichte hulp te kunnen bieden.

Bevoegdheden burgemeester

De Wet aanpak woonoverlast biedt instrumenten om op te treden tegen ernstige overlast in woonwijken. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen bewoners die herhaaldelijk overlast veroorzaken voor hun omgeving. De burgemeester kan op basis van deze wet bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast maatregelen opleggen, variërend van een last onder dwangsom tot een tijdelijk huisverbod. Hierdoor kan de burgemeester snel ingrijpen om de leefbaarheid in een wijk te handhaven en de overlastgever aan te pakken.

Inwoners die woonoverlast ervaren, kunnen een melding doen via www.enschede.nl/woonoverlast externe-link-icoon