Meedenken over verkeer in Noordwest-Enschede

In Noordwest-Enschede is het druk met verkeer, met name in de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Dit komt door verkeer van mensen die naar of van het werk rijden. Ook is veel verkeer onderweg naar of van het Roessingh, de universiteit en het stedelijk lyceum. Vooral in de spits is het erg druk. Dit leidt tot vertraging. Hierdoor nemen automobilisten vaak een route door woonwijken. Dit kan tot overlast en onveilige situaties leiden.

De gemeente merkt dat de aanleg van drempels of nieuwe wegen niet voldoende is om de problemen op te lossen. Daarom wil de gemeente samen met inwoners de problemen in kaart brengen en oplossingen bedenken.

Situatie op dit moment

De gemeente heeft sinds februari 2022 onderzocht hoe het verkeer in Noordwest-Enschede verbeterd kan worden. Inwoners en andere belangrijke partijen zijn in verschillende rondes om hun mening gevraagd. Wat er precies is gedaan leest u onder ‘wat er eerder is gebeurd’.

Op basis van het onderzoek en de mening van inwoners is een wijkverkeersplan opgesteld. 

Wat in het voorstel staat 

 • Opnieuw inrichten Roessinghsbleekweg-Mozartlaan-Beethovenlaan:
  • Automobilisten ervaren minder hinder door het verwijderen van versmallingen.
  • De kruispunten worden op dezelfde manier ingericht, waardoor ze overzichtelijker en voorspelbaarder worden voor weggebruikers.
 • De weg lijkt voor automobilisten smaller, waardoor ze minder hard zullen rijden en meer ruimte gunnen aan de fietser.
 • Renovatie van het fietspad Slagmanpad, waardoor de kwaliteit verbeterd wordt en het prettiger is voor fietsers.
 • Inrichting Kottendijk als fietsstraat, waardoor de drempels verdwijnen en een meer aantrekkelijke fietsroute ontstaat.
 • Lyceumlaan vanaf Minister De Visserstraat richting de Deurningerstraat eenrichtingsverkeer, zodat het in de Lyceumlaan rustiger wordt.
 • Viermarkenweg inrichten als fietsstraat, inclusief Doctor Zamenhoflaan (tussen Viermarkenweg en Mozartlaan). Zodat er een aantrekkelijkere fietsroute van Enschede-Noord naar de UT ontstaat.
 • Een fietsverbinding maken tussen de Mozartlaan en het Slagmanpad (door Park de Kotten), zodat hier een aantrekkelijke en veilige fietsroute ontstaat.
 • Ingang fietsparkeren van het Kottenpark Lyceum verplaatsen naar de Pierenkampweg, zodat de verkeerssituatie bij de Lyceumlaan-Deurningerstraat veiliger wordt.
 • Gescheiden fietspad op de Mozartlaan, zodat fietsers en automobilisten minder hinder van elkaar ondervinden, en de veiligheid en doorstroming verbetert.
 • De Deurningerstraat wordt tussen de pierenkampweg en de Lyceumlaan ingericht als 30 kilometer-zone om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Planning en vervolg

 • 16 februari 2023: Behandeling van het plan in de stadsdeelcommissie Noord.
 • Maart 2023: vaststelling van het plan door de gemeenteraad.

Na deze stappen zal het plan in detail worden uitgewerkt. In deze fase wordt duidelijk wat het concreet voor u en uw wijk betekent. U zal ook in deze fase om uw mening worden gevraagd.

Wat er eerder is gebeurd

 • Februari-maart 2022: Wij ontvingen 250 reacties van inwoners via een digitale kaart over verbeterpunten in Noord-West Enschede. Ook spraken wij scholen, sportverenigingen en werkgevers. Van alle input is een samenvatting gemaakt en gedeeld met de omgeving.

 • Mei 2022: Wij hebben onderzoek laten uitvoeren om de omvang van het doorgaand verkeer duidelijk in beeld te brengen. Hieruit bleek dat er zoveel doorgaand verkeer is dat het niet mogelijk is om de verkeersstroom te verplaatsen naar de Singels. Ook hebben wij oplossingsrichtingen bedacht voor de verbeterpunten die in februari-maart werden aangedragen. Deze staan samen met de verbeterpunten op de Overzichtskaart Mobiliteitsaanpak Noordwest-Enschede.
 • Juni 2022: wij hebben opnieuw gesproken met de stakeholders en bewoners aan de hand van de scenario’s en de verwachte effecten daarvan. 
 • September 2022: er zijn aanvullende gesprekken geweest met belangrijke partijen en is de stadsdeelcommissie Noord is bijgepraat over de stand van zaken.