Mobiliteitsvisie: toekomst van het verkeer in Enschede

In de Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad vastgelegd welke keuzes er zijn gemaakt om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. Deze keuzes hebben invloed op het verkeer in Enschede.

Uitgangspunten Mobiliteitsvisie

 • We maken Enschede economisch aantrekkelijker door de bereikbaarheid over de weg en het spoor te versnellen. Daardoor verbetert ook de bereikbaarheid van banen.
 • De bereikbaarheid van onze economische kerngebieden is belangrijk. Van buitenaf rijdt u over aantrekkelijke routes rechtstreeks naar een parkeergarage, waar parkeren goedkoper is dan op straat.
 • Door autoverkeer te verplaatsen naar de randen van de stad, krijgen voetgangers en fietsers de binnenstad weer terug.
 • Het aantal autoritten binnen de singel moet 15 procent omlaag en het aantal autoritten binnen heel Enschede 10 procent.
 • Binnen Enschede kiezen we voor de fiets. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad en verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid. Zo ontstaat er in de stad meer ruimte voor openbaar groen en klimaatadaptatie (aanpassing aan het klimaat).
 • Op de singels en de invalswegen verbeteren we de doorstroming van het autoverkeer. Hierbij houden we rekening met het karakteristieke uiterlijk van de singels. De doorstroming mag dus niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad. Het verkeer wordt stap voor stap gestimuleerd om routes op de hoofdwegen buiten het centrum te nemen.
 • We zorgen voor zogenoemde mobipunten. Daar worden verschillende vormen van vervoer aangeboden zoals deelfietsen en deelauto's. Zo kunnen mensen makkelijker en beter overstappen op andere vervoersmiddelen.
 • Verkeersveiligheid is een speerpunt. Veiligheid staat bij elke keuze centraal. Dit kan betekenen dat de doorstroming minder wordt als dit beter is voor de veiligheid.
 • Binnen de stad maken we aantrekkelijke fietsroutes. We gaan hierbij uit van een redelijke fietsafstand. Tot 7,5 kilometer voor de gewone fiets en tot 15 kilometer voor e-bikes.

Gevolgen voor doorstroming

De uitgangspunten hebben gevolgen voor de doorstroming. We ontmoedigen automobilisten bijvoorbeeld om voor een route binnen de singels te kiezen. Doordat we het verkeer om het centrum leiden, neemt de druk op de singels en buiten het centrum toe. Om de doorstroming te verbeteren nemen we een aantal maatregelen.

Het is niet mogelijk om alle problemen in één keer op te lossen. We moeten budgetten verdelen en werkzaamheden plannen om zo de stad ook tijdens werkzaamheden bereikbaar te houden. Als we op een plek aanpassingen doen, dan heeft dit ook vaak directe gevolgen voor een andere plek in de stad.

Wat u zelf kunt doen

 • Kies bij korte ritten de fiets
 • Kies met de auto waar mogelijk voor een route om de stad
 • Volg bij werkzaamheden altijd de omleidingsroutes
 • Kies waar mogelijk voor openbaar vervoer
 • Check uw route voor u vertrekt

Lopende maatregelen

Een overzicht van projecten waarmee we bezig zijn.

Aanleg fietssnelweg F35

We zien de fietssnelweg F35 als een goed alternatief voor een autorit door de binnenstad. Daarom werken we eraan om de routes binnen Enschede op elkaar aan te sluiten. Zo stimuleren we inwoners om vaker de fiets te pakken.

Afstellen en instellen verkeerslichten

Doorlopend monitoren we het verkeer in de stad. Op basis van de actuele verkeerssituatie stellen we verkeerslichten af zodat de doorstroming verbetert.

Beheer en onderhoud infrastructuur

Gemiddeld voert de gemeente zo’n 30 onderhoudsklussen per jaar uit. We stemmen werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af, zodat de stad zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Helaas is het niet mogelijk werkzaamheden uit te voeren zonder overlast.

Verkeersveiligheid

We werken continu aan de verkeersveiligheid in de stad. Dit betekent dat we op verschillende plekken (kleine) ingrepen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vaak combineren we deze werkzaamheden met regulier onderhoud.

Maatregelen korte termijn

Een overzicht van projecten op de korte termijn.

Verbeteren doorstroming noordelijke singels

Op een aantal plekken maken we het voor autoverkeer onmogelijk om de singel over te steken. Op deze manier kan het verkeer op de singel beter doorstromen. Zo verbetert de doorstroming voor zowel fietsers als automobilisten.

Verbeteren fietsroutes in de stad

Een voorbeeld hiervan is de fietssnelweg F35. Maar ook op plekken buiten de F35 maken we het voor fietsers prettiger om door de stad te fietsen. We luisteren bovendien naar suggesties van inwoners.

Verbeteren fietsparkeerplaatsen

We gaan bezig met de het fietsparkeren rondom station Enschede. In 2023 introduceren we ook fietsvlonders. Die vlonders maken het mogelijk voor inwoners om, in overleg met de buurt, autoparkeerplaatsen als proef om te zetten in fietsparkeerplaatsen.

Fietsbrug F35 Lambertus Buddestraat en Tubantiasingel

Om de huidige trajecten van de F35 op elkaar aan te sluiten maken we een fietsbrug over de Lambertus Buddestraat en de Tubantiasingel. Fietsverkeer kan dan in een rechte lijn naar en door het centrum.

Maatregelen middellange termijn (vóór 2025)

Een overzicht van projecten op de middellange termijn.

Betere ontsluiting Oostweg

Samen met een klankbordgroep wordt onderzocht hoe verkeer beter via de Oostweg kan worden ontsloten. Een van de meest waarschijnlijke oplossingen is een aanpassing aan de rotonde bij de Keppelerdijk.

Extra P+R noordzijde stad

Net als aan de Zuiderval gaat de gemeente een Park & Rideterrein inrichten aan de noordkant van de stad. Op deze manier vangen we auto’s op buiten het centrum en maken we een makkelijke en goedkope overstap op het openbaar vervoer mogelijk.

Netwerk van mobipunten en parkeerplaatsen voor deelmobiliteit

Er wordt verwacht dat door het gebruik van deelmobiliteit het autogebruik én autobezit afnemen. Om een snelle overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel mogelijk te maken, werkt de gemeente aan een netwerk van mobipunten in de stad.

Doorstroming zuidelijke singel

Na de noordelijke singels werken we aan betere doorstroming van de zuidelijke singels. Op welke manier we de doorstroming gaan verbeteren onderzoeken we nog.

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming Mooienhof en omgeving

We willen de doorstroming en verkeersveiligheid rondom Mooienhof verbeteren.

Maatregelen lange termijn (vóór 2030)

Een overzicht van projecten op de lange termijn.

Verder verbeteren station en omgeving

Om autoverkeer af te laten nemen is het belangrijk te investeren in goede openbaar vervoersvoorzieningen. We werken dan ook aan het verder verbeteren van station en omgeving.

Aanpassingen Oostweg

De Oostweg wordt verbonden met de Broekheurnerring en ongelijkvloers aangesloten op de Rijksweg 35 die tot aan de Duitse grens een tweebaansweg in beide richtingen wordt.

Meer informatie