Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of een plek voor windmolens. Ook controleert de gemeenteraad het werk van burgemeester en wethouders (het college van B&W).

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft verschillende taken. De gemeenteraad:

 • Vertegenwoordigt de inwoners
 • Stelt de begroting vast
 • Controleert burgemeester en wethouders op de uitvoering van beleid
 • Zet onderwerpen op de agenda
 • Stelt verordeningen en nota’s vast
 • Benoemt (en ontslaat) de wethouders en de griffier
 • Houdt toezicht op verbonden partijen

De verschillende stappen naar besluitvorming

Om tot besluiten te komen volgt de Enschedese gemeenteraad een aantal stappen. De belangrijkste 3 stappen zijn:

 • Een beeld vormen
 • Een oordeel vormen
 • Een besluit nemen

Beeld vormen

In de beeldvormende fase krijgen raadsleden informatie. Hiervoor zijn er informatieve bijeenkomsten voor de raad tijdens commissievergaderingen. Maar ook bijvoorbeeld wijkbezoeken en gesprekken met inwoners.

Oordeel vormen

In de oordeelsvormende fase bespreekt de raad de raadsvoorstellen van het college van B&W in commissievergaderingen. De verschillende raadsfracties gaan met elkaar in discussie over de raadsvoorstellen. De Enschedese gemeenteraad heeft de volgende commissievergaderingen:

 • Stedelijke commissie
 • Stadsdeelcommissies

De stedelijke commissie bespreekt onderwerpen die niet specifiek over 1 stadsdeel gaan. De stedelijke commissie praat over 4 thema’s:

 • Fysiek
 • Sociaal
 • Bestuur en middelen
 • Economie, werk, inkomen en onderwijs

De leden van de stadsdeelcommissies bespreken onderwerpen die over een stadsdeel gaan. Enschede heeft 5 stadsdelen met elk een stadsdeelcommissie:

 • Noord
 • Oost
 • Zuid
 • West
 • Centrum

Besluit nemen

In de raadsvergadering nemen de 39 leden van de gemeenteraad de besluiten over de voorstellen. De raadsleden stemmen voor of tegen een voorstel. Een voorstel wordt aangenomen wanneer een meerderheid (de helft +1) van de leden voor het voorstel stemt.

Andere commissies van de raad

 • De Rekenkamer onderzoekt of het beleid doelmatig en doeltreffend is.
 • Commissie Menselijke Maat: In 2021 is er onderzoek gedaan naar de Menselijke Maat. Dat is het beleid dat de gemeente Enschede heeft gevoerd op het gebied van de Participatiewet en de WMO. Deze commissie heeft aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen was om een commissie in te stellen om deze onderwerpen te blijven bespreken. In juni 2022 is deze raadscommissie Menselijke Maat ingesteld.

Hulpmiddelen van de gemeenteraad

Om het raadswerk goed te kunnen doen, kunnen raadsleden gebruikmaken van verschillende hulpmiddelen. Het overzicht van de hulpmiddelen kunt u lezen in de pdf hieronder. Bekijk de video Wat doet een raadslid?externe-link-icoon van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor meer informatie over het werk van de gemeenteraad.