Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk

Heeft u geen eigen inkomen en hebt u niet genoeg geld om in uw levensonderhoud te voorzien? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Bij ‘Voorwaarden’ leest u welke regels daarvoor gelden. Deze uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer een baan heeft gevonden. Heeft u een wijkcoach? Als dat nodig is, kunnen wij contact met hem of haar opnemen voor informatie over uw situatie.

Digitaal aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering ook digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u een actueel DigiD nodig. Doet u de aanvraag samen met uw partner? Dan moet uw partner ook een werkend DigiD hebben. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan

Om een aanvraag voor bijstand te kunnen doen moet u ingeschreven staan op werk.nl. Daarvoor verwijzen wij u door naar Werkplein Twente. Bij de informatie voor werkzoekenden vindt u de link naar de inschrijfpagina op werk.nl van het UWV. Hier schrijft u zich in als werkzoekende en plaatst u uw CV. Bent u klaar met de inschrijving? Dan vindt u aan het eind het formulier voor het aanvragen van de bijstandsuitkering.

Staat u al ingeschreven op werk.nl? Doe dan de aanvraag via dit aanvraagformulier.

Jonger dan 27

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van vier weken. Kijk voor meer informatie bij ‘Voorwaarden’ onderaan deze pagina.

27 jaar en ouder

Bent u 27 jaar of ouder? Dan is het volgende belangrijk voor u. De wettelijke zoekperiode van vier weken geldt niet voor u. U heeft wel arbeidsverplichtingen. Deze gaan in vanaf het moment dat u de aanvraag voor bijstand doet. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen hebt om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: als u werk heeft, wordt uw salaris aangevuld tot bijstandsniveau.

Bijstand en verhuizen naar Enschede

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan moet u vóór de verhuizing al op zoek naar werk. Doet u dit niet en moet u in Enschede een bijstandsuitkering aanvragen? Dan wordt deze de eerste maand met 100% gekort. U krijgt dus een maand geen uitkering. Dit staat in de Participatiewet. Als u geen werk kunt vinden kunt u een afspraak maken via het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800.

Bekijk uw uitkeringsspecificatie online

Dit kan via enschede.nl/mijnuitkering. Inloggen doet u met uw DigiD. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
Op enschede.nl/mijnuitkering vindt u de specificatie van uw bijstandsuitkering. Zoals de hoogte van het bedrag, of de uitkering is overgeboekt en u kunt de specificatie zelf printen. Vanaf de 1e van de maand, kunt u de specificatie van de voorgaande maand zien.

 

Als u nog niet ingeschreven staat op werk.nl en u bent 27 jaar of ouder

Ga dan naar Werkplein Twente. Bij de informatie voor werkzoekenden vindt u de link naar de inschrijfpagina op werk.nl van het UWV. Daarna kunt u de aanvraag voor bijstand doen.

Als u wel ingeschreven staat op werk.nl en u bent 27 jaar of ouder

Dan kunt u rechtstreeks een aanvraag voor bijstand doen.

Of maak een afspraak via Werkplein Twente

Als u jonger bent dan 27 jaar

Lees dan de informatie onder het tabblad Voorwaarden.

 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering in de gemeente Enschede als u in Enschede staat ingeschreven en voldoet aan de wettelijke voorwaarden  (Rijksoverheid.nl). Vanaf 2016 moet u voldoen aan de Wet taaleis om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Wat de taaleis in de bijstand inhoudt, leest u op de site van de Rijksoverheid (Rijksoverheid.nl).

Jonger dan 27 jaar

Als u jonger bent dan 27 jaar en geen werk heeft, dan kunt u  niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt eerst de wettelijke zoekperiode van vier weken. Na deze vier weken kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Wel moet u zich direct nadat u werkloos bent geworden als werkzoekende inschrijven bij het UWV (werk.nl). U heeft hiervoor een DigiD nodig. Na de inschrijving meldt u zich bij het Werkplein Twente . U krijgt dan een gesprek met een van onze medewerkers. In de vier weken na dit gesprek gaat u zelf actief op zoek naar werk of naar een opleiding met studiefinanciering. Onze medewerkers maken hierover afspraken met u.

U moet (zich) in ieder geval:

 • inschrijven als werkzoekende bij het UWV (werk.nl)
 • uw CV uploaden op werk.nl
 • inschrijven voor opleidingen (BOL) waarbij recht op studiefinanciering bestaat
 • solliciteren
 • inschrijven bij uitzendbureaus.

Opleiding kiezen

De opleiding die u kiest moet een opleiding zijn waarvoor u studiefinanciering kunt aanvragen. Als u een opleiding heeft gevonden, schrijf u dan op tijd in. Vergeet niet studiefinanciering aan te vragen.

Geen werk of opleiding gevonden na vier weken
Als u na vier weken geen werk of opleiding heeft gevonden, dan vult u de volledige aanvraag voor een bijstandsuitkering in en meldt u zich bij het Werkplein Twente voor een tweede gesprek. Doe dit niet later dan 2 weken na het verstrijken van de vier weken zoekperiode. Doet u dit wel later, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
 

Houd bij dit gesprek rekening met het volgende:

 • u heeft uw best gedaan om een opleiding of werk te vinden;
 • u neemt alle stukken mee waarmee u kunt bewijzen dat u op zoek bent naar werk. Dit zijn in ieder geval de bewijsstukken die op het informatieformulier staan die u bij het eerste gesprek ontving. Zo kan bepaald worden of u recht heeft op een bijstandsuitkering;
 • we bespreken hoe we u begeleiden naar werk of een opleiding;
 • na het gesprek nemen we uw aanvraag in behandeling.

Als u bijstandsuitkering krijgt, wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven wat wij van u verwachten en welke hulp u van de gemeente krijgt.

Binnen de zoekperiode heeft de jongere in principe geen recht op een voorschot en kan ook geen aanspraak maken op ondersteuning bij werkaanvaarding. Slechts bij (hoge) uitzondering kan een voorschot worden verstrekt binnen de zoekperiode als er sprake is van zeer dringende redenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een acute noodsituatie zoals dreigende huisuitzetting of ernstige psychische nood. Een uitzondering hierop geldt voor jongere asielzoekers die een status krijgen om in Nederland te mogen verblijven. Voor hen geldt dat zij niet de mogelijkheid hebben in hun levensonderhoud te voorzien binnen de zoekperiode en geen buffer hebben kunnen opbouwen, omdat zij niet hebben kunnen werken voor de aanvraag. Voor deze groep is het mogelijk voor levensonderhoud een voorschot te verstrekken.

27 jaar of ouder

U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV (Werk.nl).   U heeft hiervoor een DigiD nodig. Hierna moet u zich persoonlijk melden bij het Werkplein Twente. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Bij het eerste gesprek krijgt u een aanvraagformulier mee. Vanaf dat moment gelden voor u de arbeidsverplichtingen. Dit houdt in:  

 • u zoekt actief naar een betaalde baan of naar scholing;
 • u houdt een overzicht bij van alle sollicitaties;
 • u voorziet schriftelijke sollicitaties van een actueel CV;
 • u noteert bij telefonische sollicitaties de datum en de tijd van het gesprek en de naam en het telefoonnummer van degene met wie u heeft gesproken;
 • u bewaart de reacties op uw sollicitaties;
 • u schrijft zich u in bij meerdere uitzendbureaus. Ook bezoekt u deze wekelijks om te vragen of er werk voor u is;
 • u accepteert elk werk dat u kunt krijgen, ook als dit niet past bij uw opleiding en werkervaring.

Uiterlijk twee weken na de eerste melding moet u het aanvraagformulier,  geheel ingevuld, ondertekend en met de gevraagde bewijsstukken inleveren. Dit kunt u doen bij de receptie van het Werkplein Twente. Uiteraard kunt u het aanvraagformulier ook eerder inleveren.  Als u het aanvraagformulier te laat inlevert, vervalt uw mogelijke recht op een uitkering vanaf de datum van de melding. Als u dan alsnog een uitkering wilt, moet u zich opnieuw melden bij het Werkplein Twente en gaat de uitkering niet eerder in dan deze datum.

De bewijsstukken waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan de hiervoor genoemde arbeidsverplichtingen moet u vier weken na de eerste meldingsdatum inleveren bij de receptie van het Werkplein Twente.  Wij beoordelen dan of u voldoende hebt gedaan om aan werk te komen. Als u niet voldoende heeft gedaan om aan werk te komen, bestaat de mogelijkheid dat u geen uitkering krijgt of dat uw uitkering gedurende een bepaalde tijd wordt verlaagd.

Termijn
Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. U krijgt dan bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.

Recht op voorschot
Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingeleverd nog geen besluit genomen, dan heeft u in principe recht op een voorschot. Als u van dit recht gebruik wilt maken, vragen wij u dit te telefonisch te melden bij het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800. Dit kunt u doen in de vierde week nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend.

Het voorschot bedraagt 90% van uw uitkering en is een lening, waarover u geen rente hoeft te betalen. Bij toekenning van de uitkering worden de verstrekte voorschotten verrekend. Als echter blijkt dat u geen recht heeft op een uitkering, dan moet u de verstrekte voorschotten terugbetalen.

Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn drie uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot hoeft te verlenen:

 • u heeft de door de gemeente gevraagde gegevens of bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dit is u ook te verwijten;
 • u heeft onvoldoende medewerking verleend om het recht op of de hoogte van de bijstand te kunnen vaststellen;
 • op het moment van de aanvraag is duidelijk dat u geen recht heeft op bijstand.

Let op:

 • De periode van 4 weken begint te lopen vanaf de datum waarop u het aanvraagformulier heeft ingeleverd (de aanvraagdatum) en niet vanaf de meldingsdatum.
 • Bij het vaststellen van de hoogte van het voorschot wordt rekening gehouden met uw eventuele inkomsten.

Snellere procedure

De gemeente kan de aanvraag sneller afhandelen als uw uitkering kortgeleden gestopt is, omdat u bent uitgestroomd naar werk. De gemeente heeft dan immers al uw gegevens nog. De snelle procedure geldt als u binnen 30 dagen na het beëindigen van uw bijstandsuitkering weer een uitkering aanvraagt. Als u wisselende inkomsten heeft en uw uitkering is gestopt omdat uw inkomen te hoog was, dan hanteert de gemeente deze snelle procedure ook als u binnen zes maanden  weer een uitkering aanvraagt. Ga hiervoor naar het Werkplein Twente.

Rechten en plichten

De Participatiewet kent rechten en plichten (Rijksoverheid.nl). Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gevolgen kunnen variëren van een tijdelijke verlaging tot het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd of onterecht ontvangen uitkering kan teruggevorderd worden.

Participatiewet
Een bijstandsuitkering wordt verstrekt in het kader van de Participatiewet. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2015. Het doel van deze wet is om mensen zo goed mogelijk zelf te laten voorzien in hun eigen levensonderhoud. Oftewel: werk en inkomen. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan ondersteunen bij het vinden van werk. U bent verplicht aan dit traject mee te werken. De gemeente gaat ervan uit dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk betaald werk te krijgen. De gemeente kan u ondersteunen bij het vinden van werk. Ook kan zij van u een tegenprestatie vragen voor de uitkering die u ontvangt. Denk hierbij aan maatschappelijk nuttige activiteiten.

Normbedragen bijstandsuitkering
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woon- en leefsituatie. De overheid heeft daarvoor normbedragen  vastgesteld (Rijksoverheid.nl).

De bedragen voor 2017
De bedragen kunt u vinden in het document Recht en hoogte uitkering (Participatiewet, informatie voor gemeenten) (Rijksoverheid.nl).

Een alleenstaande schoolverlater van 23 jaar of ouder die een opleiding heeft beëindigd waarbij recht op studiefinanciering bestond, en die geen kostendelers heeft, krijgt een half jaar na het beëindigen van de studiefinanciering een lagere uitkering.

Kostendelers
De kostendelersnorm (Rijksoverheid.nl) betekent dat als u een woning deelt met een of meer meerderjarigen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon is omdat u de woonkosten kunt delen.

Betaling
Rond de 3e van de maand krijgt u de uitkering uitbetaald.

Vakantietoeslag

Als u een vakantietoeslag ontvangt van een andere uitkeringsinstantie of van een werkgever, dan wordt hier rekening mee gehouden.

Als uw uitkering stopt, wordt het vakantiegeld uitbetaald binnen twee maanden na het beëindigen van de uitkering.

Uitbetaling vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand juni uitbetaald.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring met onze digitale dienstverlening. Geef ons uw mening.