Bijstand- Uitkering- Participatiewet Werk

In Enschede zetten we vanaf 19 maart extra capaciteit in om aanvragen voor bijstandsuitkeringen zoveel mogelijk binnen 4 weken af te handelen.

Lees meer

-----------------------------------

Heeft u geen werk en heeft u samen met uw eventuele partner te weinig inkomen of vermogen om van te leven? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering.

De bijstandsuitkering is bedoeld om de periode te overbruggen tot u weer een baan heeft gevonden. Bij ‘Voorwaarden’ leest u welke regels er gelden.

Een bijstandsuitkering aanvragen

 een bijstanduitkering aanvragen

De aanvraag voor bijstand doet u via internet. In een kort filmpje (klik op de link of op de afbeelding hierboven) kunt u zien hoe het digitaal aanvragen van een bijstandsuitkering in zijn werk gaat.

Wilt u nog meer handige tips bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bijvoorbeeld hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet inleveren? Lees dan ook de folder 'Handige tips om via internet een bijstandsuitkering aan te vragen' (Pdf).

Hoe u het beste bewijsstukken digitaal moet uploaden nadat u uw bijstandsaanvraag heeft ingediend? Dat leest u in de folder ’Handige tips om bewijsstukken te uploaden, na het indienen van een bijstandsaanvraag' (Pdf).

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle noodzakelijke bewijstukken direct of uiterlijk binnen een week na uw aanvraag uploadt.

LET OP!

Als u de aanvraag niet meteen kunt invullen kunt u de aanvraag onderbreken. U kunt er dan later mee verder gaan. De gegevens blijven 14 dagen bewaard. Na 14 dagen worden de aanvraag en de bewijsstukken automatisch verwijderd. Als u daarna opnieuw aanvraagt, heeft dat gevolgen voor de ingangsdatum van de uitkering.

Hieronder leest u wat u moet doen om de aanvraag in te dienen. Lukt het u niet om uw aanvraag via de computer te doen, of heeft u een vraag? Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 053 – 481 7800. We zoeken dan samen naar de beste manier om uw bijstandsuitkering aan te vragen.

Een bijstandsaanvraag  starten

 • U heeft een DigiD nodig. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
 • U moet ingeschreven staan op werk.nl. Voor inschrijven op werk.nl gaat u naar Werkplein Twente. Hier vindt u de verwijzing om u in te schrijven. Hiervoor heeft u ook uw DigiD nodig.
 • Bent u 27 jaar of ouder en staat u ingeschreven op werk.nl en heeft u een geldig DigiD? Doe dan de aanvraag via dit aanvraagformulier. Aan het begin van de aanvraag leggen wij u uit wat u moet doen. En wat u nodig heeft om de aanvraag volledig in te vullen.

U bent jonger dan 27

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan kunt u niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Voor u geldt namelijk de wettelijke zoekperiode van vier weken. Voor of direct nadat u werkloos bent geworden gaat u zich als werkzoekende inschrijven bij het UWV. Dit kunt u doen via Werk.nl. Om de zoekperiode te laten registreren dient u zich te melden bij de jongerenconsulent. Zij leggen uit wat er in de zoekperiode verwacht wordt en wanneer de zoekperiode afgelopen is. U kunt bellen met het Gemeentelijk Contact Centrum om een afspraak te maken met een Jongerenconsulent. Het telefoonnummer is 053-4817800.

U krijgt dan een gesprek met een van onze medewerkers. De zoekperiode start op de datum waarop u zich meldt bij WerkpleinTwente. Deze datum is later ook de ingangsdatum van uw mogelijke uitkering. Na de zoekperiode kunt u digitaal een bijstandsaanvraag indienen. Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

U bent 27 jaar of ouder

Ga eerst naar Werkplein Twente. Werkplein Twente is de plek waar werkgevers, werknemers en alles andere rondom werk en inkomen bij elkaar komen. Bent u dus werkeloos en op zoek naar een baan, dan bent u bij het Werkplein Twente op het juiste adres.

Als u 27 jaar of ouder bent, dan geldt de wettelijke zoekperiode van vier weken niet. Dus kunt u direct een bijstandsuitkering aanvragen. U heeft vanaf het moment van aanvragen de arbeidsverplichtingen. Kort gezegd betekent dit dat u direct na de aanvraag zelf actief op zoek gaat naar betaald werk of een opleiding. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen heeft om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de uitkering hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld: als u werk heeft, wordt uw salaris aangevuld tot bijstandsniveau.

Bij ‘Aanvragen’ leest u meer over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

Bijstand en verhuizen naar Enschede

Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vanuit een andere gemeente naar Enschede verhuizen? Dan moet u vóór de verhuizing al op zoek naar werk. Doet u dit niet en moet u in Enschede een bijstandsuitkering aanvragen? Dan wordt deze de eerste maand met 100% gekort. U krijgt dus een maand geen uitkering. Dit staat in de Participatiewet. Als u geen werk kunt vinden kunt u een afspraak maken via het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) 053-4817800.

Bekijk uw uitkeringsspecificatie online

Dit kan via enschede.nl/mijnuitkering. Inloggen doet u met uw DigiD. Als u die niet heeft, moet u eerst DigiD aanvragen bij de Rijksoverheid.
Op enschede.nl/mijnuitkering vindt u de specificatie van uw bijstandsuitkering. Zoals de hoogte van het bedrag, of de uitkering is overgeboekt en u kunt de specificatie zelf printen. De gegevens van de huidige maand zijn rond de 28e van de maand te zien.

Wijzigingen altijd doorgeven; dit kan digitaal

Heeft u al een bijstands- of IOAW uitkering en verandert er iets in uw situatie? U moet veranderingen altijd direct aan ons doorgeven omdat die van invloed kunnen zijn op uw uitkering. Zo voorkomt u dat u later geld terug moet betalen, een maatregel of zelfs een boete krijgt.
Het gaat om alle wijzigingen in uw persoonlijke, woon-, of financiële situatie. En het gaat ook om wijzigingen in de situatie van uw partner en eventuele inwonende kinderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Meer informatie en het digitale wijzigingsformulier vindt u op de pagina Bijstand: wijzigingen digitaal doorgeven.

U bent ouder dan 27 jaar

Eerst inschrijven op werk.nl

Ga dan naar Werkplein Twente. Bij de informatie voor werkzoekenden vindt u de link naar de inschrijfpagina op werk.nl van het UWV. Daarna kunt u de aanvraag voor bijstand doen.

Dan bijstand aanvragen

Dan kunt u rechtstreeks een aanvraag voor bijstand doen.

Of maak een afspraak via Werkplein Twente

U bent jonger dan 27 jaar

Lees dan de informatie onder het tabblad Voorwaarden.

 

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering in de gemeente Enschede als u in Enschede staat ingeschreven en voldoet aan de wettelijke voorwaarden (Rijksoverheid.nl). Vanaf 2016 geldt voor iedereen met een bijstandsuitkering de Wet taaleis. Wat de Wet taaleis inhoudt, leest u op de site van de Rijksoverheid.

Heeft u een wijkcoach? Wij kunnen contact opnemen met de wijkcoach voor meer informatie over uw situatie. Dit doen wij alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

U bent jonger dan 27 jaar

Tijdens de zoekperiode van vier weken moeten u en uw eventuele partner (zich) in ieder geval:

 • inschrijven als werkzoekende bij het UWV (werk.nl);
 • uw CV uploaden op werk.nl;
 • inschrijven voor opleidingen (BOL) waarbij recht op studiefinanciering bestaat;
 • solliciteren;
 • inschrijven bij uitzendbureaus.

Opleiding kiezen

De opleiding die u en uw eventuele partner kiest moet een opleiding zijn waarvoor u studiefinanciering kunt aanvragen. Als u een opleiding heeft gevonden, schrijf u dan op tijd in. Vergeet niet studiefinanciering aan te vragen.

Geen werk of opleiding gevonden na vier weken

Als u na vier weken geen werk of opleiding heeft gevonden, dan vult u de volledige aanvraag voor een bijstandsuitkering in en meldt u zich bij het Werkplein Twente voor een tweede gesprek. Doe dit niet later dan 2 weken na het verstrijken van de vier weken zoekperiode. Doet u dit wel later, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Voorschot

Binnen de zoekperiode heeft u in principe geen recht op een voorschot en kunt u ook geen aanspraak maken op ondersteuning bij werkaanvaarding. Slechts bij (hoge) uitzondering kan een voorschot worden verstrekt binnen de zoekperiode, als er sprake is van zeer dringende redenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een acute noodsituatie zoals dreigende huisuitzetting of ernstige psychische nood.

Een uitzondering hierop geldt voor jongere asielzoekers die een status krijgen om in Nederland te mogen verblijven. Voor hen geldt dat zij niet de mogelijkheid hebben in hun levensonderhoud te voorzien binnen de zoekperiode en geen buffer hebben kunnen opbouwen, omdat zij niet hebben kunnen werken voor de aanvraag. Voor deze groep is het mogelijk voor levensonderhoud een voorschot te verstrekken.

Na de zoekperiode kunt u een bijstandsaanvraag indienen. Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u, tot dat de beslissing op uw aanvraag is genomen om de vier weken een voorschot. 

Hoogte en terugbetaling voorschot

Het voorschot is een bedrag van 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. Bij de berekening van de hoogte van het voorschot houdt de gemeente rekening met uw inkomsten en eventuele kortingen. Het voorschot is een lening, waarover u geen rente hoeft te betalen.  Bij toekenning van de uitkering worden de verstrekte voorschotten verrekend met de eerste betaling van de uitkering. 

Als echter uw aanvraag wordt afgewezen, dan moet u de verstrekte voorschotten terugbetalen.

Geen recht op voorschot

Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn drie uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot hoeft te verlenen:

 • U heeft de door de gemeente gevraagde gegevens of bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dit is u ook te verwijten.
 • U heeft onvoldoende medewerking verleend om het recht op of de hoogte van de bijstand te kunnen vaststellen.
 • Op het moment van deze  aanvraag is duidelijk dat u geen recht heeft op bijstand.

U bent 27 jaar of ouder

Als u bijstand aanvraagt, gelden er arbeidsverplichtingen. De arbeidsverplichtingen houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. Vanaf het moment dat u de bijstandsaanvraag heeft krijgt u te maken met de arbeidsverplichtingen. Dit houdt in:

 • u zoekt actief naar een betaalde baan of naar scholing;
 • u houdt een overzicht bij van alle sollicitaties;
 • u voorziet schriftelijke sollicitaties van een actueel CV;
 • u noteert bij telefonische sollicitaties de datum en de tijd van het gesprek en de naam en het telefoonnummer van degene met wie u heeft gesproken;
 • u bewaart de reacties op uw sollicitaties;
 • u schrijft zich u in bij meerdere uitzendbureaus. Ook bezoekt u deze wekelijks om te vragen of er werk voor u is;
 • u accepteert elk werk dat u kunt krijgen, ook als dit niet past bij uw opleiding en werkervaring.

De arbeidsverplichtingen staan in de Participatiewet. Het uitgangspunt is dat u zo snel mogelijk weer voldoende inkomen hebt om zelf in uw levensonderhoud te voorzien.

Arbeidsverplichtingen moet u nakomen

Alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. Tenzij u volledig bent ontheven van de arbeidsverplichtingen omdat u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden.

Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar kunnen tijdelijk worden vrijgesteld van de plicht om te werken. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen bij de gemeente. De maximale vrijstellingsperiode is 5 jaar. De vrijstelling stopt zodra uw jongste kind 5 jaar wordt. Aan de tijdelijke vrijstelling is de verplichting verbonden dat u samen met de gemeente een scholingsplan opstelt. Door de scholing hebt u meer kans op betaald werk na de vrijstellingsperiode. U bent verplicht mee te werken aan de scholing of opleiding. Als u zich niet houdt aan het scholingsplan zal uw vrijstelling worden beëindigd en krijgt u een korting op uw uitkering.

Als u een verzoek wilt doen voor deze vrijstelling dan kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum, telefoonnummer 053-4817800.

Termijn

Binnen acht weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is. U krijgt bijstand vanaf het moment dat u zich voor het eerst gemeld heeft.

Voorschot

Heeft de gemeente vier weken nadat u de aanvraag heeft ingediend nog geen beslissing genomen, dan krijgt u een voorschot. U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. Dit voorschot betaalt de gemeente in de vierde week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u, tot dat de beslissing op uw aanvraag is genomen om de vier weken een voorschot.

Hoogte en terugbetaling voorschot

Het voorschot is een bedrag van 90% van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft. Bij de berekening van de hoogte van het voorschot houdt de gemeente rekening met uw inkomsten en eventuele kortingen. Het voorschot is een lening, waarover u geen rente hoeft te betalen.  Bij toekenning van de uitkering worden de verstrekte voorschotten verrekend met de eerste betaling van de uitkering.

Als echter uw aanvraag wordt afgewezen, dan moet u de verstrekte voorschotten terugbetalen.

Geen recht op voorschot

Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn drie uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot hoeft te verlenen:

 • U heeft de door de gemeente gevraagde gegevens of bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dit is u ook te verwijten.
 • U heeft onvoldoende medewerking verleend om het recht op of de hoogte van de bijstand te kunnen vaststellen.
 • Op het moment van deze  aanvraag is duidelijk dat u geen recht heeft op bijstand.

Snellere procedure

De gemeente kan de aanvraag sneller afhandelen als uw uitkering kortgeleden gestopt is, omdat u aan het werk bent gegaan. De gemeente heeft dan immers al uw gegevens nog. De snelle procedure geldt als u binnen 30 dagen na het beëindigen van uw bijstandsuitkering weer een uitkering aanvraagt. Als u wisselende inkomsten heeft en uw uitkering is gestopt omdat uw inkomen te hoog was, dan hanteert de gemeente deze snelle procedure ook als u binnen zes maanden weer een uitkering aanvraagt. Ga hiervoor naar het Werkplein Twente.

De Participatiewet kent rechten en plichten (Rijksoverheid.nl). Als u de verplichtingen niet nakomt heeft dit gevolgen voor uw uitkering. De gevolgen kunnen variëren van een tijdelijke verlaging tot het beëindigen van uw uitkering. Maar er kan u ook een boete worden opgelegd of onterecht ontvangen uitkering kan teruggevorderd worden.

Participatiewet

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt in het kader van de Participatiewet. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2015. Het doel van deze wet is om mensen zo goed mogelijk zelf te laten voorzien in hun eigen levensonderhoud. Oftewel: werk en inkomen. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan ondersteunen bij het vinden van werk. U bent verplicht aan dit traject mee te werken. De gemeente gaat ervan uit dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk betaald werk te krijgen. Ook kan zij van u een tegenprestatie vragen voor de uitkering die u ontvangt. Denk hierbij aan maatschappelijk nuttige activiteiten.

Bijstandsnormen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woon- en leefsituatie. De overheid heeft daarvoor normbedragen vastgesteld.

Normbedragen bijstandsuitkering 2020

De bedragen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Een alleenstaande schoolverlater van 23 jaar of ouder die een opleiding heeft beëindigd waarbij recht op studiefinanciering bestond, en die geen kostendelers heeft, krijgt een half jaar na het beëindigen van de studiefinanciering een lagere uitkering.

Kostendelers

De kostendelersnorm (Rijksoverheid.nl) betekent dat als u een woning deelt met een of meer meerderjarigen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon is omdat u de woonkosten kunt delen.

Betaling van uw bijstandsuitkering

Op de 25e van de maand wordt uw uitkering uitbetaald.

Vakantietoeslag

Als u een vakantietoeslag ontvangt van een andere uitkeringsinstantie of van een werkgever, dan wordt hier rekening mee gehouden.

Als uw uitkering stopt, wordt het vakantiegeld uitbetaald binnen twee maanden na het beëindigen van de uitkering.

Uitbetaling vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt jaarlijks in de maand juni uitbetaald.

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de manier waarop u behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan willen we dit graag weten. U kunt uw klacht dan indienen bij de Klachtencommissaris.

Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit binnen zes weken na de datum van de beslissing doen. Hoe u dat moet doen leest u op de pagina Bezwaarschrift indienen.